”Grabbarna kan inte hantera penslar”

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Denna kvalitativa studie behandlar bildskapandet i fritidshemmet i relation till ett genusperspektiv. Syftet med studien är att undersöka bildskapandet i fritidshemmet med fokus på ett genusperspektiv utifrån lärares beskrivningar av sina erfarenheter och utmaningar. De frågeställningar som besvaras behandlar vilka erfarenheter lärare i fritidshemmet beskriver kring bildskapandet i relation till ett genusperspektiv, vilka strategier de beskriver att de använder för att motverka begränsande könsmönster och vilka utmaningar de beskriver kring att motverka begränsande könsmönster i de bildskapande aktiviteterna. Empirin i studien bygger på semistrukturerade intervjuer vilket valdes för att få en samlad förståelse och en fördjupad bild av bildskapandet på fritidshemmet ur olika perspektiv. Sex stycken lärare i fritidshemmet har deltagit. Intervjuerna har analyserats med hjälp av socialkonstruktivismen och Connells och Hirdmans genusteorier. Resultatet visar att det finns tydliga normer och könsmönster i bildskapandet samtidigt som hälften av informanterna anser att det bara finns små eller inga skillnader i pojkars och flickors bildskapande. Vi har sett fem huvudstrategier kring hur lärarna på fritidshemmet arbetar för att motverka dessa begränsande könsmönster vilka är: att behandla barnen lika och neutralt, inte se till kön utan individ, arbeta normkritiskt, lugna ner pojkarna och att arbetet bedrivs som en del av värdegrundsarbetet. De utmaningar vi har sett har framför allt handlat om begränsade kunskaper på grund av bristande utbildning och vidareutbildning vilket leder till att det personliga intresset för genus och jämställdhet får styra, för lite tid till planering och utvärdering, brist på samsyn och samarbete med övrig personal och bristande ekonomi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)