Sökning: "Utomhusvistelse"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet Utomhusvistelse.

 1. 1. Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joel Barman; [2020-02-25]
  Nyckelord :Outdoor education; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; kompletterande undervisning; att undervisa i naturen; fritidspedagog; fritidspedagogers intentioner med sin undervisning;

  Sammanfattning : Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. LÄS MER

 2. 2. Barns fysiska aktiviteter inomhus i förskolan : En kvantitativ studie om möjligheter och begränsningar i pedagogers arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Paulina Thuresson; Annelie Weiland; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Indoors; Preschool; Educators; Fysisk aktivitet; Inomhus; Förskola; Pedagoger;

  Sammanfattning : I förskolan ska möjligheter till fysisk aktivitet finnas då det främjar barns hälsa och är en viktig del i barns utveckling. Sådana möjligheter förknippas ofta med utomhusvistelse men under delar av året är möjligheterna till att vistas utomhus begränsade på grund av väderförhållanden, vilket kan leda till att barnen under den perioden får sämre möjligheter att utveckla sina fysiska färdigheter. LÄS MER

 3. 3. Barns lärande i matematik i utomhusmiljö : En webbenkätundersökning om förskollärares uppfattning om barns lärande i matematik i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Helene Andersson; Moa Lindström; [2019]
  Nyckelord :Bishop; mathematics; outdoor environment; pedagogy; preschool teacher; Bishop; förskollärare; matematik; pedagogik; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Kunskap som barn utvecklar i förskoleåldern är viktig för den framtida inlärningen. Då rapporter från Skolverket visat på stora skillnader i behörighet till gymnasieskolan mellan olika elevgrupper kan förskollärare synliggöra olika aspekter av matematik i vardagen och ge barnen stöttning i deras matematiska utveckling. LÄS MER

 4. 4. Är ute lika bra som inne? : om utevistelsen på förskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therése Fors; Therése Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Fri lek; lärarledd aktivitet; utomhuspedagogik; utomhusdidaktik; förskolegården; utemiljö;

  Sammanfattning : Denna studie har riktat sig till ett stort antal pedagoger som arbetar i barngrupp på förskola i Sverige. Undersökningens mål är att undersöka hur stor del av dagen barnen tillbringar på den inhägnade gården samt hur ofta det förekommer planerad lärarledd aktivitet utomhus respektive inomhus? Vidare så är undersökningens mål att få fram vad respondenterna anser vara det huvudsakliga syftet med utomhusvistelse på förskolan. LÄS MER

 5. 5. Utomhusvistelse på förskolegården : Pedagogers uppfattningar om utomhusvistelse och de roller de intar på förskolans gård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Ivarsson; Therese Johnsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; utomhusvistelse; förskolans gård; roller; pedagoger; övervakning; medforskande;

  Sammanfattning : Sammanfattning   I denna studie undersöks vilka roller som pedagoger intar vid utomhusvistelsen på förskolans gård samt vilken uppfattning de har kring barns utomhusvistelse på förskolans gård. Studien grundar sig i en nyfikenhet kring hur pedagoger använder utomhusvistelsen på förskolans gård. LÄS MER