Sökning: "Nour Delli Abo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nour Delli Abo.

  1. 1. Skogsintegrerad förskola : Utformning av en förskola i en skog

    Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

    Författare :Nour Delli Abo; [2023]
    Nyckelord :preschool; preschool yard; durable; material choice; educator.; förskola; förskolegård; hållbar; materialval; pedagog.;

    Sammanfattning : Bevarad gammal skog är viktig för att öka biodiversitet, begränsa klimatpåverkan, minska stressoch öka människors välbefinnande. Forskning visar att gamla svenska skogar kan försvinnainom 50 år om den nuvarande avverkningstakten fortsätter. LÄS MER