Sökning: "Barndomssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Barndomssociologi.

 1. 1. Små barns bästa vid omhändertagande enligt 2 § LVU : en kritisk diskursanalys av begreppet barns bästa i ett rättsligt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Sundberg; [2020]
  Nyckelord :LVU; Child; Foster Care; Administrative court; LVU; Barn; Familjehem; Förvaltningsrätten;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur diskursen kring barns bästa definieras av professionella i förvaltningsrätten där det fattas beslut om att barn ska placeras i familjehem enligt LVU 2 § (1990:52). Det empiriska materialet utgick ifrån 15 stycken förvaltningsrättsliga domar där socialnämndens vårdplan angavs vara beredande av vård utanför föräldrahemmet. LÄS MER

 2. 2. ”Alla de här fyra delarna går in i varandra” : En kvalitativ studie om hur fritidshemspersonal förhåller sig till sitt arbete med elevernas behov, intressen, erfarenheter och att utmana dem till nya upptäckter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mika Storrank; Magnus Friberg; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; proximala utvecklingszonen; barnperspektiv; barns perspektiv; being; stöttning; becoming; barndomssociologi; internalisering; appropriering; sociokulturella teori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemspersonal förhåller sig till sitt arbete med elevernas behov, intressen, erfarenheter och att utmana dem till nya upptäckter. Metoden som valdes var en kvalitativ undersökning utifrån semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. "− Får jag vara med?" : – En kvalitativ studie om inkludering och exkludering inom barnens fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Wladislaw Krauze; Alexander Severin; [2020]
  Nyckelord :inkludering och exkludering; förskolebarns lek; sociokulturellt perspektiv och barndomssociologi; kvalitativa intervjuer och observationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka fenomen som inkludering och exkludering inom lek i förskolan. Datainsamlingen skedde genom två kvalitativa metoder som bestod dels av pedagogers deltagande i intervjuer och etnografiska observationer på barn under den fria leken. LÄS MER

 4. 4. ”Men självklart ska man intressera sig för den värld barnen lever i och utnyttja det i förskolan” - Förskollärares syn på populärkultur i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carolina Svensson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Populärkultur; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Runt omkring oss finns olika fenomen av populärkultur i olika medier. De här fenomenen påverkar oss på olika sätt, och inte minst barnen påverkas av populärkultur som riktar sig direkt till dem. De intressen som barn skapar tar de med sig till förskolan där barnen möter förskollärarna som ansvarar för deras pedagogiska bildning. LÄS MER

 5. 5. När barnets rätt blir en skyldighet : Socialsekreterares handlingsutrymme vid bedömning av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras vårdnadshavare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Anna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :children foster home; legal guardians; social work; social worker; familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; socialt arbete; umgänge; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Title: When a child’s right becomes an obligation When a child is placed in a foster home, the starting point, according to the Swedish Social Services Act, is that children should have a relationship with their legal guardians. The aim of the study was to examine what social workers perceive are the most central aspects in the assessment and the design of visits from legal guardians in families where their children have been placed for out- of- home care, in cases when the child does not want to, or according to the social worker, is adversely affected by the visits. LÄS MER