Sökning: "Psychological empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Psychological empowerment.

 1. 1. Patienters erfarenheter av krisplanering i psykiatrisk vård : En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tove Grimgarn; Angelica Holmberg; [2023]
  Nyckelord :Crisis plan; Psychiatric advance directive; Patient; Experience; Krisplan; Psykiatriskt förhandsdirektiv; Patient; Erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika typer av krisplaner, psykiatriska förhandsdirektiv, har använts som ett verktyg för att hjälpa patienter att kommunicera sina behov och önskemål under psykisk kris när de inte förmår göra det själva. Sedan 1980-talet har de psykiatriska förhandsdirektiven använts för att öka patientsäkerheten, personcentrering, minska vårdkonsumtion inklusive ofrivillig behandling. LÄS MER

 2. 2. Psykologiskt empowerment - nyckeln till minskad personalomsättning bland sjuksköterskor? : En fallstudie inom den svenska sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ida Berg; Gabriella Persson; [2023]
  Nyckelord :Psychological empowerment; Business management; Staff turnover; Motivation; Healthcare; Psykologiskt empowerment; Verksamhetsstyrning; Personalomsättning; Motivation; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur psykologiskt empowerment kan påverka sjuksköterskor att stanna på sin arbetsplats.  Metod: Studien vilar på en kvalitativ ansats. Där vi använt en fallstudiedesign bestående av tolv semistrukturerade intervjuer för att samla in empirin. LÄS MER

 3. 3. Effekten av online-baserat kamratstöd hos individer med psykisk ohälsa : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica West; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; peer support; online-based; health-promoting; risk factor; Psykisk ohälsa; kamratstöd; online-baserat; hälsofrämjande; riskfaktor;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem som har vuxit sig större över de senaste åren. Medan ökande besvär relaterade till psykisk ohälsa observerats inom den svenska befolkningen, så rapporterar regionerna samtidigt en brist på professionella inom behandling av denna ohälsa. LÄS MER

 4. 4. The Relation between Hybrid Work and Perceived Empowerment : A cross-sectional survey

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Annelie Ähdel Franzén; Rickard Sevandersson; Anton Jybrink; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organizations increasingly use empowerment to promote employee engagement and performance. Multiple studies have shown the importance of employee empowerment in increasing productivity and performance of organizations both psychologically and structurally. LÄS MER

 5. 5. Interventions to prevent Gender-Based Violence in Democratic Republic of Congo : A driving force for the empowerment of women and girls?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Celine Brixander; [2023]
  Nyckelord :empowerment; gender-based violence; Democractic Republic of Congo;

  Sammanfattning : Gender-Based Violence (GBV) is a widespread international public health and human rights issue that disproportionately affects women and girls. In humanitarian crises all forms of GBV are exacerbated, and especially during conflict where GBV in some settings affects 70 per cent of women. LÄS MER