Sökning: "organizational culture"

Visar resultat 1 - 5 av 1430 uppsatser innehållade orden organizational culture.

 1. 1. Organisationsmetaforer och organisatoriskt kunskapsarbete

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Thelin; [2022]
  Nyckelord :metafor; organisation; kunskapsarbete; kunskapsdelning; conceptual metaphor theory;

  Sammanfattning : The age old question of whether language constructs reality or merely describes it has long been the source of scientific controversy. The study of metaphor finds itself in the middle of this discussion since metaphor can be argued to illustrate the very core of the matter with its attempt to explain reality in terms of what it is not. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan ledarskap och organisationskultur i krishantering: En empirisk studie av Crisis Response Leadership Matrix

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :David Agius; Andreas Jansson; [2022]
  Nyckelord :Crisis; leadership; leadership competencies; crisis management; organizational culture.;

  Sammanfattning : Syfte: Organisationer är beroende av en ledare i krissituationer, men hur behöver ledarskapet anpassas till den rådande organisationskulturen? Tidigare forskning har presenterat en modell Crisis Response Leadership Matrix (CRLM) för att matcha rätt ledare för given organisationskultur. Syftet med denna studie är att genom empiriska observationer utveckla CRLM modellens spektrum. LÄS MER

 3. 3. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER

 4. 4. Kreativt arbetsklimat inom läraryrket : Lärare beskriver sina upplevelser i det vardagliga arbetet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Margareta Nersjö; [2022]
  Nyckelord :motivation; gruppsykologi; kontroll; organisationspsykologi; arbetsengagemang;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka lärares beskrivning av upplevelser kring vardagens arbetsklimat samt om lärarnas upplevelser kan kopplas till ett kreativt arbetsklimat. I studien tillämpades en kvalitativ metod och tre fokusgrupper användes för datainsamling. LÄS MER

 5. 5. Hur kommunicerar rektorer och verksamhetschef? : En kvalitativ studie om hur rektorer och verksamhetschef kommunicerar i den kommunala ledningsgruppen för rektorer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Andersson; [2022]
  Nyckelord :pedagogical leadership; communication; principal’s group; superintendents; municipality;

  Sammanfattning : This study aims to examine how principals and superintendents communicate in their management team and is based on the two questions 1) How does communication take place in the principal’s group based on the aspects structure, culture, to each other and style? 2) What opportunities and challenges do their ways of communicating bring?  From a historical perspective, principals’ assignments have changed over time. More precise in today's Sweden, there are often one or more principals per school, unlike year 1290 when there was one principal in the country (Ullman, 1997). LÄS MER