Sökning: "patientsäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1328 uppsatser innehållade ordet patientsäkerhet.

 1. 1. ”ÄR DU NYFIKEN PÅ ATT STUDERA VIDARE?”

  Magister-uppsats,

  Författare :Hanna Ferlin; Linnea Hopf; [2024-02-12]
  Nyckelord :Fundamentals of Care; kirurgisk vård; kunskap; patientsäkerhet; specialistsjuksköterska; specialistsjuksköterskeutbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för den svenska sjukvården, i samtliga av landets regioner saknas specialistsjuksköterskor och det är brist på erfaren personal. Kompetensbristen kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid vård av patienter med cancersjukdom som behandlas med checkpointhämmare - för att uppmärksamma tidiga symtom och tecken

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Näsman; Madelen Johansson; [2024-01-25]
  Nyckelord :Biverkningar; cancer; checkpointhämmare; immunterapi; omvårdnad; sjuksköterska*; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrund: En utmaning för sjuksköterskan inom onkologisk vård är att det ständigt introduceras nya behandlingsregimer. För att möjliggöra en god och säker vård behöver sjuksköterskan kontinuerligt tillgodogöra sig ny kunskap. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans kommunikationsstöd för attöverbrygga språkbarriärer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Konrad Björk; Saga Björkqvist Olsén; [2024]
  Nyckelord :Communication; Language barriers; Communication supports; Nursing care; Nurse’s experience; Kommunikation; Språkbarriär; Kommunikationsstöd; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Språkbarriärer ökar globalt i takt med ökande global migration. I hälso- och sjukvården befinner sig sjuksköterskan ofta i möten där språkbarriärer uppstår. Det framkommer att bristande kommunikation har direkt negativa konsekvenser på såväl patient som vårdpersonal. LÄS MER

 4. 4. Attityder till trycksårsprevention : En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Sundin Ringgren; Christina Törnblom; [2024]
  Nyckelord :Attityder; Prevention; Sjukhus; Sjuksköterska; Trycksår; Trycksårsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår uppstår genom långvarigt tryck på huden eller genom att olika hudlager förskjuts i förhållande till varandra. Trycksår kan klassificeras som en vårdskada och kan orsaka ett fysiskt och psykiskt lidande för patienter inneliggande på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av språkbarriärers påverkan på vårdandet av patienter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Fatmah Rabto; Erica Honeth; [2024]
  Nyckelord :Kommunikation; Patientsäkerhet; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Språkbarriär; Tolk; Vårdande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med den ökade mängden människor som behöver emigrera till utrikes länder innebär det att vården i det mottagande landet utsätts för nya utmaningar för att ge fullständig och jämlik vård till alla nya invånare. Sjuksköterskor är en del av ett vårdteam som utsätts för språkskillnader i arbetet. LÄS MER