Sökning: "Trycksår"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet Trycksår.

 1. 1. Trycksårsförebyggande åtgärder inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johlina Stegeborn; Malin Skotte; [2022]
  Nyckelord :Nurses; nursing staff; measures; pressure ulcers; prevention; suffering; Lidande; omvårdnadspersonal; prevention; sjuksköterskor; trycksår; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en komplikation som kan uppstå när hud förskjuts mot underliggande vävnad i kombination med tryck. Anledningen tros bero på kunskapsbrist samt hög arbetsbelastning vilket kan resultera i ett lidande hos patienter som blir långliggande inom slutenvården. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda riskbedömningsinstrument inom kommunal vård och omsorg för äldre personer

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carina Olsson; Petra Sjölund; [2022]
  Nyckelord :Preventive care; risk assessment instruments; Nurses; older people; Preventiv vård; riskbedömningsinstrument; sjuksköterskor; äldre personer;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Andelen personer som är 65 år eller äldre fortsätter att öka globalt. Åldrandet medför fysiska och neurologiska förändringar, funktionsnedsättningar samt ökad risk för sjukdomar, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av negativa konsekvenser såsom fallskador, trycksår, undernäring och oral ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som kan minska förekomsten av trycksår – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Leviim; Pernilla Ingvarsson; [2022]
  Nyckelord :evidence-based nursing; patient involvement; pressure ulcers; prevention; suffering; evidensbaserad omvårdnad; lidande; patientdelaktighet; prevention; trycksår;

  Sammanfattning : BakgrundTrycksår är en komplikation till sjukdom, vård och behandling. Såren kan bli en källa till ett lidande. Mer än hundra riskfaktorer för uppkomst av trycksår har identifierats och därför kan inte enskilda faktorer leda till uppkomst av trycksår. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenheter av trycksårsprevention på vårdboende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lovisa Thulin; Julia Welin; [2022]
  Nyckelord :Erfarenheter; Sjuksköterska; Trycksår; Trycksårsprevention; Vårdboende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en skada i hud eller underliggande vävnad. Ett trycksår uppkommer efter en tid med otillräcklig blodförsörjning i ett område och/eller är förmodligen orsakat av ett högt tryck. Trycksår kan innebära ett stort lidande för patienten. LÄS MER

 5. 5. Att förhindra onödigt lidande : Sjuksköterskors erfarenheter av trycksårspreventionsarbete.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Alnaser Nancy; shariff Ifrah; [2022]
  Nyckelord :trycksår; äldre; förebyggande; sjusköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en lokal skada i huden och kan uppstå när huden utsätts för tryck/friktion under längre tid utan att avlasta den. Äldre patienter löper större risk för att drabbas, bland annat på grund av nedsatt rörelseförmåga eller multisjukdomstillstånd. LÄS MER