Sökning: "nurse anesthetist"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden nurse anesthetist.

 1. 1. Att balansera mellan ytterligheter : En kvalitativ studie om anestesisjuksköterskors erfarenheter av peroperativ oxygenering

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tobias Antonsson; Jacob Vackdahl; [2022]
  Nyckelord :Nurse anesthetist; Experience; Oxygen; Intraoperative; Endotracheal tube; Qualitative content analysis; Anestesisjuksköterska; Erfarenhet; Syrgas; Peroperativ; Endotrakealtub; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Syrgas används liberalt hos vuxna endotrakealt intuberade patienter peroperativt för att ge en skyddande marginal mot livshotande hypoxi. Ett överskott av syrgas kan dock öka risken för allvarliga biverkningar med en potentiellt negativ påverkan på både morbiditet och mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation i operationsteamet - grunden till en säker vård : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Charlott Larsson; Therese Lindquist; [2022]
  Nyckelord :Communication; Nurse Anesthetist secure care and surgical team; Anestesisjuksköterska; kommunikation; operationsteamet; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan arbetar i team med flera olika professioner, med varierande bakgrund, kunskap och erfarenheter. Forskning tyder på att risken ökar för en osäker vård om inte kommunikationen i teamet fungerar. LÄS MER

 3. 3. Intraoperativa ventilationsmetoder med effekter på den obesa patienten : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Holmer; Sesse Östergaard-Nielsen; [2022]
  Nyckelord :Atelectasis; Evidence based nursing; General anesthesia; Intraoperative; Nurse Anesthetist; Obesity; Safe practice; Systematic literature review; Ventilation; Ventilation methods; Anestesisjuksköterska; Atelektaser; Evidensbaserad omvårdnad; Generell anestesi; Intraoperativ; Obesitas; Systematisk litteraturstudie; Säker vård; Ventilation; Ventilationsmetoder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obesa utgör 10% av befolkningen i Sverige. De riskerar på grund av sin anatomi attdrabbas av lungkomplikationer efter generell anestesi. De har rätt till säker,evidensbaserad och individanpassad omvårdnad utifrån sina behov för att förebyggariskerna för onödigt lidande och samhällskostnad. LÄS MER

 4. 4. Postoperativt illamående och kräkningar: Icke-farmakologiska behandlingsmetoder : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Herman Svensson; Martin Karlsmo; [2022]
  Nyckelord :non-pharmacological treatments; nurse anesthetist; PONV; systematic literature review; Anestesisjuksköterska; icke-farmakologisk behandlingsmetod; PONV; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt illamående och kräkningar (PONV) ses som ett mycket vanligt problem och är tillsammans med smärta ett av de mest fruktade symtomen efter en operation. Farmakologiska behandlingsmetoder är det som används i störst utsträckning för att behandla PONV, men det är fortfarande en grupp patienter som lider av PONV trots behandling. LÄS MER

 5. 5. Anestesisjuksköterskans roll inom global hälsa

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanna Larsson; Frida Söderström; [2021-05-24]
  Nyckelord :Global hälsa; Anestesisjuksköterskor; Icke statliga organisationer; Kvalitativ innehållsanalys; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på kirurgisk och anestetisk vård är stor i världen men i många länder där kirurgi emellertid utförs är anestesisjuksköterskan den yrkesgrupp som utövarmajoriteten av anestesierna. Ett ökat deltagande av anestesisjuksköterskor inom icke statliga organisationer anses kunna få en positiv inverkan på den globala hälsan. LÄS MER