Sökning: "formative feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade orden formative feedback.

 1. 1. Teachers’ experiences of formative assessment in Swedish introductory programmesM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anders Wåke; [2023]
  Nyckelord :formative assessment; teachers’ experience; teachers’ beliefs; introductory programmes; motivation; formativ bedömning; lärares erfarenheter; lärares beliefs; introduktionsprogram; motivation;

  Sammanfattning : The policy and mission of the Swedish upper secondary school highlight the importance of developing students’ learning. Formative assessment is commonly used for this purpose. However, a prerequisite for formative assessment is a consensus between the student and the teacher. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i musikämnet : Fyra musiklärares erfarenheter av bedömning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Daniel Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; sambedömning; ramfaktorer; musikundervisning; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to learn what music teachers has to say about assessment. To find out what kind of tools and methods music teachers use when it comes to assessment and grading. Both summative assessment and formative. Also, to understand more about what tools they choose according to the difficulties they face when teaching. LÄS MER

 3. 3. Återkoppling som möjlighet och utmaning : En kvalitativ studie om gymnasielärares uppfattning om återkoppling som strategi för att utveckla elevens skriftspråkliga kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Hanna Carlsson; [2022]
  Nyckelord :assessment; assessment for learning; feedback; students´ texts; formative assessment; writing skills; written language; bedömning; återkoppling; elevtexter; formativ bedömning; skrivutveckling; skriftspråk;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera hur lärare arbetar med återkoppling för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper i förhållande till kunskapskrav. Ett delsyfte är att även undersöka vilka möjligheter och utmaningar lärarna ser med återkoppling på elevtexter som strategi för att utveckla elevens skriftliga språkkunskaper. LÄS MER

 4. 4. Formativ återkoppling i klassrummet : En systematisk litteraturstudie över hur lärare ger återkoppling i skrivprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Johanna Nordlöf; Amalia Steiner; [2022]
  Nyckelord :Feedback; formative assessment; writing; Återkoppling; skrivande; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie presenterar aktuell forskning om lärares formativa återkoppling under elevernas skrivprocess. Syftet är att besvara frågeställningar om hur lärare använder muntlig och skriftlig återkoppling och vilka effekter återkopplingen ger. LÄS MER

 5. 5. English Teachers’ Feedback on Students’ Written Texts in Years 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Janan Fahad; [2022]
  Nyckelord :Formative assessment; oral feedback; written feedback.;

  Sammanfattning : Formative feedback is an active tool for a productive classroom. However, it may affect students’ written language positively or negatively. We all need confirmation from trusted peers or teachers to learn and develop knowledge and understanding. LÄS MER