Sökning: "Ida Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden Ida Johansson.

 1. 1. ”DE SÄGER ATT JAG HAR SCHIZOFRENI” En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av motivation till aktivitet under arbetsterapeutisk behandling hos personer med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Charlotta Järbrink; Ida Johansson; [2023-05-31]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Motivation; Psykossjukdom; Kvalitativ design;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykossjukdom kan medföra positiva symtom i form av exempelvis vanföreställningar och hallucinationer men även negativa symtom som känslomässig utslätning, viljelöshet och minskat målinriktat beteende. Nedsatt vilja och frånvaro av motivation är faktorer som försvårar vardagsaktiviteter såväl som behandlingsprocessen för personer med psykossjukdom. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTERS UPPLEVELSER AV ARBETSTERAPI INOM PALLIATIV VÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Rydström; Ida Johansson; [2023-05-24]
  Nyckelord :Occupational therapy; Palliative care; OTIPM;

  Sammanfattning : Bakgrund En god palliativ vård ska möjliggöra ett så aktivt och meningsfullt liv inom samtliga delar av livet och behandling ska anpassas utifrån patientens önskan och livssituation. Därför är arbetsterapeuter en yrkesgrupp som är lämpad att arbeta inom palliativ vård då de har ett personcentrerat förhållningssätt och genom kompensation, aktivitetsträning, anpassning och modifikation av miljön möjliggör för delaktighet och aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Digital kompetens och användning av digitala verktyg – En kvantitativ studie om svensklärares digitala kompetens och användning av digitala verktyg för elever i skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Caroline Anttila; Ida Johansson; [2023-02-14]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; skrivsvårigheter; svensklärare; SAMR; TPACK;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets snabba digitalisering påverkar skolan i allra högsta grad och skolorna ställs därmed inför stora utmaningar att förbereda eleverna för en digital framtid. Det digitala samhället kräver ett förändrat sätt att formulera sig i skrift och elever i skrivsvårigheter kan ofta hamna i kläm. LÄS MER

 4. 4. Att balansera mellan stringens och relevans - Kuratorers perspektiv på standardiserade vårdprocesser i Barn- och Ungdomspsykiatrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Johansson; [2023]
  Nyckelord :health care social worker; standardization; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experiences and thoughts of health care social workers regarding working according to standardized care processes in child and adolescent mental health care (Barn- och Ungdomspsykiatrin). The research questions concerned what challenges and opportunities standardized care processes bring and how it affect the health care social workers professional role and discretion. LÄS MER

 5. 5. Främjar digitala hjälpmedel elevernas matematikkunskaper?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Johansson; Annie Svensson; [2023]
  Nyckelord :digital aid; digital tools; formative feedback; motivation; promotion work and summative feedback;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study is to summarize current research to get insight in the use of digital tools for educational purposes in school. As the digital world integrates more into school and society, this can be considered to be an interesting and current topic. LÄS MER