Sökning: "Psykossjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet Psykossjukdom.

 1. 1. UPPLEVELSEN AV STIGMATISERING KRING PSYKOSSJUKDOM - En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martin Lindén; Johan Rådbo; [2023-06-28]
  Nyckelord :Stigmatisering; lidande; psykossjukdom; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet psykos är ett samlingsnamn för en grupp med tillstånd där en person har gravt förändrad verklighetsuppfattning. Stigma är vanligt förekommande hos individer som lider av psykossjukdom och orsakar ett påtagligt lidande hos dessa individer. LÄS MER

 2. 2. ”DE SÄGER ATT JAG HAR SCHIZOFRENI” En kvalitativ intervjustudie om arbetsterapeuters upplevelse av motivation till aktivitet under arbetsterapeutisk behandling hos personer med psykossjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Charlotta Järbrink; Ida Johansson; [2023-05-31]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Motivation; Psykossjukdom; Kvalitativ design;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykossjukdom kan medföra positiva symtom i form av exempelvis vanföreställningar och hallucinationer men även negativa symtom som känslomässig utslätning, viljelöshet och minskat målinriktat beteende. Nedsatt vilja och frånvaro av motivation är faktorer som försvårar vardagsaktiviteter såväl som behandlingsprocessen för personer med psykossjukdom. LÄS MER

 3. 3. Massmedias roll i stigmatiseringen av personer med psykossjukdom och schizofreni – en analys av Stigmawatch material

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Holmbom; Maria Siverbo; [2023-03-30]
  Nyckelord :Stigma; schizofreni; psykos; massmedia;

  Sammanfattning : Bakgrund: En orsak till att personer med schizofreni och psykossjukdom inte söker vård i tid kan bero på stigmatisering, 40% av de personer som lever med schizofreni upplever en hög grad av stigma. Media bidrar till stigmatiseringen då det är en stor källa till information för en stor grupp människor. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelser av att leva med schizofreni : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Paulina Hedberg; Nikki Wendel; [2023]
  Nyckelord :Experiences; hope; schizophrenia; stigma; Hopp; schizofreni; stigma; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en psykossjukdom som drabbar ungefär 0.4% av världens befolkning. Varför personer insjuknar i schizofreni har ännu inte identifierats. Men ett samband kan ses om personernas exponering för miljöfaktorer samt genetisk sårbarhet som kan öka riskerna för att insjukna. LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med psykossjukdom upplever slutenvård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Bilal Menim; Maja Barkfors; [2023]
  Nyckelord :Experience; treat; treatment; psychosis; patient; Bemötande; erfarenhet; patient; psykos; upplevelse;

  Sammanfattning : En psykossjukdom har en person när verklighetsuppfattningen av andra människor och världen förändras. Patienter som har en psykossjukdom upplever att de lider på grund av sin sjukdom och upplever sig ha funktionshinder och sämre livskvalitet än andra människor i samhället. LÄS MER