Massmedias roll i stigmatiseringen av personer med psykossjukdom och schizofreni – en analys av Stigmawatch material

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Caroline Holmbom; Maria Siverbo; [2023-03-30]

Nyckelord: Stigma; schizofreni; psykos; massmedia;

Sammanfattning: Bakgrund: En orsak till att personer med schizofreni och psykossjukdom inte söker vård i tid kan bero på stigmatisering, 40% av de personer som lever med schizofreni upplever en hög grad av stigma. Media bidrar till stigmatiseringen då det är en stor källa till information för en stor grupp människor. Alla människor i samhället, inklusive sjuksköterskor påverkas och bidrar därmed också till stigmatiseringen av denna grupp av människor. Uppsatsen bygger på material som är inhämtat från Stigmawatch, som är ett projekt som drivs av Intresseföreningen för Schizofreni. Syfte: Syftet är att beskriva medierapporteringar kopplade till psykossjukdom och schizofreni, som inrapporterats till Stigmawatch. 1. Hur många, och vilka, uttryck rapporterades in mellan åren 2019–2022? 2. Från vilka mediakällor härstammade uttrycken? 3. Hur ofta fick Stigmawatch återkoppling och hur svarade mottagaren? Metod: Uppsatsen har en beskrivande kvantitativ design. En innehållsanalys har genomförts för att sammanställa Stigmawatch insamlade material. Materialet har kategoriserats utifrån kodningsenheter och redovisas i tabeller. Resultat: Vårt resultat visar att schizofreni är det uttryck som oftast används felaktigt i media. De stigmatiserande uttrycken är spridda i olika mediakällor och den vanligaste är tidnings nätupplaga. Vi undersökte även den respons Stigmawatch erhållit, vilket visade att det är en liten del av de personer som erhållit ett mail från Stigmawatch som återkopplat. Slutsats: Resultatet av vår uppsats har visat att det behövs mer kunskap om stigma och stigmatiserande uttryck, då återkopplingen från Stigmawatch har visat sig ha viss effekt. Responsen till Stigmawatch har visat att upphovspersonerna i vissa fall ändrar sin text eller ska ändra sitt språkbruk i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)