Sökning: "schizofreni"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet schizofreni.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av den vårdande relationen med patienten med schizofreni : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Malin Eklöf; Lorraine Mhlongo; [2020]
  Nyckelord :Experiences; interpersonal relations; nurses; patients; schizophrenia; Erfarenheter; interpersonella relationer; patienter; schizofreni; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen är grundläggande i den psykiatriska vården och den psykiatriska vårdens kvalitet beror på hur patienten upplever denna relation. Schizofreni kan göra det svårt att kommunicera, känna förtroende för och skapa relationer med andra människor. LÄS MER

 2. 2. Effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter med schizofrenisjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sakeneh Gholizadeh Khoshdel; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; schizofreni; interventioner; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Abstrakt Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland alla psykossjukdomar och är en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i världen. Individer med schizofreni har ofta funktionshinder så som kontaktskygghet och en benägenhet att isolera sig i sin egen värld. LÄS MER

 3. 3. Resan ingen klarar ensam - Psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi vid psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Ramner; [2020]
  Nyckelord :psykos; schizofreni; psykodynamisk psykoterapi; terapeuters upplevelser; tolkande fenomenologisk analys IPA ; psychosis; schizophrenia; psychodynamic psychotherapy; therapist experience; interpretative phenomenological analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi med patienter med psykossjukdom. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 4. 4. Theory of Mind och emotionsigenkänning hos rättspsykiatriska patienter med tillstånd inom psykosspektrumet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Idering; Malin Myllykoski; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våldsamt beteende har omfattade negativa konsekvenser för individ såväl som samhälle, och är följaktligen av stort intresse för forskningen. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan våldsamhet och nedsatt social kognition. Vidare har brister i social kognition observerats hos personer med schizofreni. LÄS MER

 5. 5. Samordning för psykisk ohälsa : En nyinstitutionell studie av strävan efter en samordnad vård inom vårdförloppet Schizofreni - förstagångsinsjuknande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Mattias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :nyinstituionalism; standardiserade vårdförlopp; personcentrerat; sammanhållet vårdförlopp; institutionell teori;

  Sammanfattning : Standardised care pathways has been identified as an emerging trend in Swedish healthcare. After the policy’s success in cancer care Swedish policy makers have decided that the policy is to be implemented in other areas of the Swedish health care system as well. LÄS MER