Sökning: "Kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8563 uppsatser innehållade ordet Kunskap.

 1. 1. Statistisk analys av hjulprofilparametrar för järnvägshjul

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Christian Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Railway; wheel profile; maintenance; measure; wear.; Järnväg; hjulprofil; underhåll; mätning; nötning.;

  Sammanfattning : En väl fungerande järnväg är en viktig del av Sveriges och stora delar av världens infrastruktur. Hundratusentals människor transporterar sig dagligen till och från arbete efter den svenska järnvägen samtidigt som det efter samma spår sker en storskalig godstransport genom tungt lastade godståg. LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers upplevelser av att leva med en behandlingsbar cancersjukdom : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Amanda Bolin; Julia Petersson; [2018]
  Nyckelord :Behandlingsbar; cancersjukdom; kvalitativ innehållsanalys; livsvärld; patografi; upplevelse; vuxna personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Minst var tredje person i Sverige beräknas få en cancersjukdom någon gång under livet. En behandlingsbar cancersjukdom kan innebära ett flertal förändringar i personens liv. Förändringarna kan gälla till exempel tankar, känslor och kroppsliga förändringar. LÄS MER

 3. 3. Staten, kommunen och havet : Styrning och kunskapssyner i havsplaneringen.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Anders Johannesson; [2018]
  Nyckelord :havsplanering; styrning; kunskapssyn; stat; kommun; fysisk planering; government; governance; rationell; kommunikativ; pragmatisk; kommunal självstyrelse; planmonopolet;

  Sammanfattning : Havsplanering som sammanhållen statlig fysisk planering finns i svensk lagstiftning sedan 2014. Införandet har skapat ett förhållande där ett område i territorialhavet planeras av både stat och kommun. Ingen av planerna står över den andra i formell mening. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av mötet med kvinnliga patienter som utsatts för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hamdi Ahmed Cabdullahi; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterska; erfarenhet; möte; våld i nära relation; kvinnor; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem som strider mot de mänskliga rättigheterna. Hälso- och sjukvården har ett ansvar att stödja kvinnor som utsatts för våld i nära relation och om så nödvändigt hänvisa dem till rätt instans där kompetens och resurser finns. LÄS MER

 5. 5. Hm, vad är digital nudging?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sophia Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Digital nudging; H M; HM.se; e-handel; hållbar klädkonsumtion; prototypskapande;

  Sammanfattning : Studien inriktar sig på digital nudging på HM.se (2018) med syfte att öka förståelsen om hur digital nudging kan utvecklas för att öka konsumenters medvetenhet kring företagets miljömärkta klädesprodukter för ett mer hållbart klädkonsumerande. LÄS MER