Intraoperativt blodtryck och dess inverkan på risken för postoperativt delirium - En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en relativt vanlig komplikation efter genomgången kirurgi och anestesi. Enligt sammanställd forskning drabbas 4 till 53 procent beroende på typ av kirurgi, ålder och tidigare sjukdomar. Det är en komplikation som skapar obehag för patienten, förlängd sjukhusvistelse och även ökad mortalitet. Flertalet faktorer förutom de ovan påverkar risken för att drabbas av POD så som tidigare kognitiv påverkan, blodtransfusion under operation, för djup anestesi och stor opiodanvändning. Det är ett övergående tillstånd men med tanke på riskerna och obehaget för patienten är det angeläget för anestesisjuksköterskan att veta vad som påverkar utvecklingen av POD. Syftet med denna studie var att sammanställa forskning och att beskriva det intraoperativa blodtryckets möjliga påverkan till uppkomst av postoperativt delirium hos patienter efter anestesi. Metod: En litteraturöversikt med narrativ sammanställning genomfördes genom sökning i vetenskapliga databaser efter relevanta studier som undersökt ämnet. Tolv studier som passade syftet inkluderades, tre var RCT-studier och resterande observationsstudier. Resultat: Nio av tolv studier visar signifikanta resultat för att det intraoperativa blodtrycket påverkar utvecklingen av POD. Det går inte dra några stora slutsatser om det är intraoperativ hypotoni, hypertoni och/eller blodtrycksfluktuationer som påverkar då resultaten inte är homogena. Mest evidens finns för hypotoni, men det finns en tendens att de alla har en viss påverkan och att det finns anledning att försöka hålla patientens blodtryck stabilt under anestesi för att minska risk för POD.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)