Sökning: "Ellen Gustavsson Segerhag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Gustavsson Segerhag.

  1. 1. Intraoperativt blodtryck och dess inverkan på risken för postoperativt delirium - En systematisk litteraturstudie

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Ellen Gustavsson Segerhag; Fredrik Karlsson; Maria Tonhammar; [2022]
    Nyckelord :Postoperativt delirium; blodtryck; hypotoni; hypertoni; blodtrycksfluktuationer; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativt delirium (POD) är en relativt vanlig komplikation efter genomgången kirurgi och anestesi. Enligt sammanställd forskning drabbas 4 till 53 procent beroende på typ av kirurgi, ålder och tidigare sjukdomar. Det är en komplikation som skapar obehag för patienten, förlängd sjukhusvistelse och även ökad mortalitet. LÄS MER