Sökning: "enron skandalen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden enron skandalen.

 1. 1. Finansiella regleringars inverkan på chefers ledarskap : En kvalitativ studie inom den svenska finanssektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Alice Olsson; Kevin Jörgensen; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; leadership; transactional leadership; transformational leadership; coaching; regulations; financial sector; Kvalitativ studie; ledarskap; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; coaching; regleringar; finansiell sektor;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studien tar avstamp i de ständigt ökade regleringarna inom den finansiella sektorn, särskilt inom bank och försäkring. Denna sektor har upplevt tyngre regleringar sedan Enron skandalen 2001 vilket kulminerade till Sarbanes-Oxley Act 2002, som fortfarande är aktivt reglerad idag. LÄS MER

 2. 2. Internrevisionsfunktion : En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar bolags val.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josefine Petersson; Klara Ohlsson; [2018]
  Nyckelord :Internal audit; internal audit function IAF ; Swedish code of corporate governance; comply or explain; information content; agency theory and institutional theory.; Internrevision; internrevisionsfunktion; svensk kod för bolagsstyrning; följa eller förklara; informationsinnehåll; agentteori och institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under år 2001 bröt den så kallade Enron-skandalen som innebar bokföringsaktiviteter och insiderhandel. Den interna kontrollen samt övervakning av denna funktion blev efter skandalen mer uppmärksammad. LÄS MER

 3. 3. Volkswagen - Ett globalt fusk : En deskriptiv studie om biljättens utsläppsskandal och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Erik Edlund; Oscar de Bourgh; [2016]
  Nyckelord :VW; BP; Bolagsskandaler; VW; BP;

  Sammanfattning : Genom åren har ett flertal bolag världen över involverats i olika slags skandaler, en del som rena brott och andra som skylls på misstag eller olyckshändelser. Några av det större slaget är t.ex. BP-skandalen där miljontals fat med olja läckte ut i mexikanska golfen, detta skylldes på en olyckshändelse. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av granskningskrav från standardiseringsorgan och implementation av filtreringsverktyg

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fredrik Nilsson; Sebastian Konpan; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av dagens affärssystem krävs det att spårbarheten är större och mer pålitlig än tidigare. På grund av att affärssystem blir allt vanligare, infinner sig på fler marknader och kan i vissa fall vara kärnan i ett företag är detta ett krav. Examensarbetet är utfört på Infor i Linköping som tillhandahåller affärssystemet M3. LÄS MER

 5. 5. Intern kontroll : Används visselblåsning som mekanism i den interna kontrollenmot oegentligheter av ekonomisk brottslighet inom kreditinstituten?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Akam Abdi; Wei Chen; [2015]
  Nyckelord :Internal control; whistle- blowing; conflicts in organization; ethic and moral; Enron- scandal; COSO- model; economic crimes.; Intern kontroll; visselblåsning; konflikter i organisation; etik och moral; Enron- skandalen; COSO- modellen; ekonomiska brott.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka bankernas syn på internkontroll och vidare undersöka vilka mekanismer som används föratt effektivisera den interna kontrollen. Studien riktar sig på attundersöka huruvida visselblåsning används som en av demmekanismerna för att stärka förmågan med att upptäcka ochförhindra oegentligheter av ekonomisk art. LÄS MER