Sökning: "HRM"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet HRM.

 1. 1. Upplevelser av delegerat HR-arbete : En kvalitativ studie av svenska mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Edith Göransson; Madeleine Ryan; [2019]
  Nyckelord :HR; HRM; mellanchefer; samarbete; stöd; psykologi; otydlighet i yrkesrollen; tidsbrist; bristande verktyg;

  Sammanfattning : Personalarbetet har på senare år genomgått förändringar som innebär att personalansvaret inte längre enbart anses tillhöra en organisations HR-avdelning, utan även mellanchefer eftersom deras centrala position anses vara av stor betydelse för HR-arbetets effektivitet. Syftet med studien var således att undersöka hur svenska mellanchefer upplever sin utökade yrkesroll och om upplevelserna av att också behöva ta sig an vissa delegerade HR-uppgifter stämmer överens med vad tidigare internationella studier har visat. LÄS MER

 2. 2. Det enda som krävs är rätt mätmetod : En intervjustudie om HR-representanters uppfattning om och inställning till mätning av humankapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jennie Lundvall; Melker Selin; [2019]
  Nyckelord :personalnyckeltal; humankapital; HR-transformation; värdeskapande; nyinstitutionell teori; legitimitet; HRM; isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsmarknaden har gått från att vara industrifokuserad till att bli tjänstefokuserad där individen och dess kompetenser står i fokus. Arbetstagaren och dess inneboende kompetens blir därav organisationens viktigaste resurs. LÄS MER

 3. 3. HRT ur ett medarbetarperspektiv : Påverkan på relation och resiliens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Frödelius; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :HRM; HRT; context; followership; resilience; systemtheoretical perspective; relational perspective; HRM; HRT; kontext; medarbetarskap; resiliens; systemteoretiskt perspektiv; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem Många HR-funktioner har idag genomfört en Human Resource Transformation (HRT) genom att anta ett strategiskt, affärsinriktat och externt fokuserat arbetssätt i linje med verksamhetens mål, för att skapa ett större bidrag till organisatorisk framgång och överlevnad. Detta fenomen har främst studerats ur ett ledningsperspektiv, och medarbetarnas perspektiv har inom forskningen delvis försummats. LÄS MER

 4. 4. A Sustainable Place to Work : An exploratory study of Sustainable HRM’s contribution to Employer Attractiveness

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Hjalmarsson; Melina Åhlenius; [2019]
  Nyckelord :Social Sustainability; Human Resource Management; Sustainable HRM; Employer Attractiveness; Consultancy;

  Sammanfattning : Although sustainability within human resource management has increasingly received attention amongst scholars and practitioners, not enough has been done to demonstrate how the concept of Sustainable HRM translates into practice. In the light of digitalization and globalization, knowledge-based actors within the modern business environment are facing rapid changes whereby the retainment of valuable skills and competencies has become crucial for ensuring competitive advantage. LÄS MER

 5. 5. First Impressions Last : Ett förbättringsarbete av introduktionsprocessen hos Sandviken kommuns Servicekontor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Isabelle Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :induction; induction plan; improvement; socialization tactics; total quality management; förbättringsarbete; hörnstensmodellen; introduktion; introduktionsplan; offensiv kvalitetsutveckling; socialiseringsmetoder;

  Sammanfattning : Introduktion för nyanställda ger en första bild av verksamheten och har stor betydelse vad avser nya medarbetares trivsel. En bristfällig introduktion kan således vara avgörande för om en person väljer att stanna kvar i verksamheten eller leta efter andra alternativ. LÄS MER