Sökning: "HRM"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet HRM.

 1. 1. An in-depth study on the stages of AI in recruitment process of HRM and attitudes of recruiters and recruitees towards AI in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Aysha Khatun Lisa; Valerie Rostan Talla Simo; [2021]
  Nyckelord :Human Resource Management; Traditional Recruitment Process; Artificial Intelligence; AI in Recruitment Process; Challenges of Traditional Recruitment; Benefits of AI in recruitment; Attitudes towards innovation; Attitudes of Recruiters; Attitudes of Recruitees;

  Sammanfattning : With the constant technological changes globally, organizations are now at the forefront of changing their business processes to be more competitive. These technological developments have brought in several shifts within business processes. LÄS MER

 2. 2. Ett bättre klimat startar med HRM? : En kvalitativ studie om gröna HR-aktiviteter inom multinationella industriorganisationer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Eriksson; Sarah Hylén; [2021]
  Nyckelord :International HRM; Human Resource Management; HRM; Green HRM; Environmental Management; Multinational Companies; MNC; International Business; Stakeholder Theory; Institutional Theory;

  Sammanfattning : Problem: Inom området Grön Human Resouce Management (HRM) har en begränsad mängd empiriska underlag producerats och forskare hävdar att ämnet kräver mer forskning, särskilt i relation till multinationella organisationer. Övervägande del av befintliga studier om grön HRM har undersökt området genom kvantitativa metoder och denna studie avser därför att studera området kvalitativt. LÄS MER

 3. 3. Tillitsbaserad ledning och styrning i en offentlig organisation : Det handlar om relationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Stolt Olsson; [2021]
  Nyckelord :Tillitsbaserad ledning och styrning; tillitsarbete; offentlig organisation; nyinstitutionellt perspektiv; chefers val; HRM;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att utforska hur chefer inom en svensk offentlig organisation tolkat det statliga uppdraget att införa tillitsbaserad ledning och styrning. Frågeställningarna berörde vilka olika tolkningar av tillitsuppdraget som kunde identifieras, hur dessa tolkningar kunde förklaras samt vilka betydelser de olika tolkningarna kunde ha för uppdragets genomförande. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarengagemang ur ett HRM perspektiv : En kvalitativ studie om faktorer som påverkar medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Natalie Skoglund; Shabnam Ismailova; [2021]
  Nyckelord :Human Resource Management HRM ; employee engagement; commitment; engagement; SME- companies; Human Resource Management HRM ; medarbetarengagemang; engagemang; SME företag;

  Sammanfattning : I studien har fyra faktorer identifierats som anses ha en påverka påmedarbetarengagemang inom SME företag; Värderingar som anses öka känslan av meningsfullhet hos medarbetaren. Studiens resultat förespråkar fokus på bland annat individuella värderingar samt gemensamt framställda värderingar. LÄS MER

 5. 5. Artificial Human Intelligence Resources : Speech recognition i anställningsintervjuer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Peter Edholm; [2021]
  Nyckelord :Speech recognition; machine learning; artificial intelligence; automatisering; rekrytering; HRM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att med en kvalitativ ansats undersöka hur rekryterare ställde sig till implementeringen av AI-baserad speech recognition i anställningsintervjuer, hur de trodde att denna teknik kommer att påverka HRM, vilka fördelar de anser hade kunnat uppnås samt vilka etiska principer som borde beaktas vid införandet av denna teknik. Undersökningen gjordes genom att tematiskt analysera de intervjuer som hölls. LÄS MER