Sjuksköterskans erfarenhet av att kommunicera med barn som vårdas palliativt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskor upplever att kommunikation med barn som vårdas palliativt är en väsentlig del av omvårdnaden och en central del för den personcentrerade vården. Trots vikten av kommunikation upplever många sjuksköterskor att kommunikationen är komplex inom professionen. Det finns en osäkerhet och kunskapsbrist kring hur att kommunicera med det döende barnet, vilket resulterar i ett bristande vårdmöte. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenhet av att kommunicera med barn som vårdas palliativt. Metod: En induktiv kvalitativ litteraturstudie där urvalet bestod av åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, alla med sjuksköterskan i fokus. Resultat: Resultatet visade att samtliga sjuksköterskor var överens om utmaningar som finns inom ämnet. Fyra teman relaterat till sjuksköterskans erfarenhet att kommunicera med barn som vårdas palliativ identifierades; kommunikationsstrategier, kunskap, patientmedverkan och rädsla. Slutsats/Kliniska implikationer: Utbildning inom kommunikation på grundnivå, ökad medvetenhet om sjuksköterskans egna lidande samt kommunikation som ett medel för att skapa delaktighet är aspekter som påverkar sjuksköterskors erfarenhet av kommunikation inom palliativ vård för barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)