Sökning: "kvalitativ innehållsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 11341 uppsatser innehållade orden kvalitativ innehållsanalys.

 1. 1. Etik i specialpedagogers praktik. 22 specialpedagogers erfarenheter av och reflektioner kring etiska konflikter och dilemman i grundskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Hanna Karlgren; [2023-11-08]
  Nyckelord :etiska konflikter och dilemman; professionsteori; etiska principer; yrkesetik; moralisk stress;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden som ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken, för att såväl beakta behovet av en explicitgjord yrkesetik liksom undersöka fenomenet moralisk stress i relation till yrkesrollens funktion och uppdrag. Syftet preciseras genom följande forskningsfrågor: Vilka etiska konflikter och dilemman möter specialpedagoger i den dagliga praktiken? Vilka etiska principer ställs mot varandra? Vilka yrkesspecifika villkor och förhållanden ger upphov till etiska konflikter och dilemman i den specialpedagogiska praktiken? Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter är etisk teori samt professionsteori och för studien relevanta begrepp inom detta forskningsfält; jurisdiktion, auktorisation och autonomisering. LÄS MER

 2. 2. Intressenters inflytande vid nya redovisningsstandarder: En studie om intressentgruppers inflytande vid utformningen av IFRS 17

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Andersson; Oskar Svensson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Försäkringsavtal; IFRS 17; inflytande; intressentteori; remissvar;

  Sammanfattning : Inledning: Försäkringsindustrin har en central roll i dagens ekonomi genom att erbjuda finansiellt skydd mot en rad olika risker. Trots detta har bristande jämförbarhet och otillräcklig insyn i företagens finansiella rapporter utgjort betydande utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Att bygga en berg- och dalbana av grönt kapital: En kvalitativ innehållsanalys om grönt kapital i Liseberg hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Oliver Kaspersson; [2023-10-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent decades, urban development has witnessed a significant paradigm shift towards embracing environmentally sustainable practices. Concurrently, there is a growing recognition that large corporations have considerable influence in society, thus placing increased responsibility on these actors for fostering green urban development. LÄS MER

 4. 4. ”Vi söker dig som…”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Bernhard Bulai; Elin Lundquist; [2023-10-24]
  Nyckelord :Fritidshem; Lärare i fritidshem; Profession; Kompetens; Kunskapsbas; Platsannonser; Omsorgsuppdrag;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i fritidshem konstrueras i platsannonser med utgångspunkt i de kompetenser som där skrivs fram för professionen. I studien används en kvalitativ innehållsanalys i bearbetningen av det empiriska materialet vilket består av 50 platsannonser. LÄS MER

 5. 5. Samverkan – Stämmer idealbilden med verkligheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Adam Najib; Patricia Olofsson; Sandra Sahlin; [2023-10-19]
  Nyckelord :Samverkan; Fritidshem; Skola; Förväntningar; Lärarstudenter;

  Sammanfattning : Målet med studien är att lyfta fram de förväntningar som lärarstudenter har på sitt kommande yrke, samt deras resonemang kring den samverkan som skall ske mellan dem och kollegor inom den ordinarie skolverksamheten. Resultatet av analysen av samtalen kring samverkan har visat sig ta sin grund i grundlärarutbildningen och den stigmatiseringen som verkställs redan på universitetet. LÄS MER