Sökning: "populärkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade ordet populärkultur.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. Kae Tempests visuella retorik : “Riots are tiny though, systems are huge”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Teodor Bergqvist; [2022]
  Nyckelord :Retorik; semiotik; musikvideo; politik; samhällskritik; Kae Tempest; Europe is Lost;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera filmmediets retorik i Kae Tempest musikvideo till låten Europe is Lost. Den retoriska situationen närmas genom att studera hur Tempest använder sig av filmklipp från nyhetsmedia och populärkultur som semiotiska tecken. I detta analyseras även Tempest användning av satir och humor. LÄS MER

 3. 3. Get Smoooth : En semiotisk visuell analys av Klarnas Get Smoooth kampanj i relation till klasstillhörighet, smak och färgen rosa

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Arhall; [2022]
  Nyckelord :Semiotik; Klass; Smak; Habitus; Rosa; Semiotik; Pierre Bourdieu; Roland Barthes; Snoop Dogg; Populärkultur; Finansteknik;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar en blick på hur smak och klass speglas i vår samtida medievärld som präglas av populärkulturella referenser. Genom en kvalitativ semiotisk analys har Klarnas reklamfilm Get Smoooth (2019) analyserats utifrån Roland Barthes semiotiska teorier om hur mening tillskrivs genom visuella koder, i samband med Pierre Bourdieus teorier om hur klass och smak reflekteras genom visuella medel. LÄS MER

 4. 4. Pokémon, Squid Game och Melodifestivalen : En kvalitativ studie om lärare i fritidshems beskrivning av populärkulturens utrymme i fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Bergström; Wilma Sandberg; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; populärkultur; delaktighet; lärare i fritidshem; elevers populärkultur; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärare i fritidshems uppfattningar om hur elevers populärkultur får utrymme i fritidshemmets verksamhet samt vilka möjligheter och hinder lärare i fritidshem uttrycker med att integrera populärkulturen i verksamheten. I den här studien har följande frågeställningar formulerats: Vilken populärkultur uppfattade lärare i fritidshem att eleverna är intresserade av? Vilka aspekter av populärkultur lyfts fram av lärare i fritidshem? Vilka möjligheter och hinder uttrycker lärare i fritidshem med att integrera elevernas populärkultur i verksamheten? Detta är en kvalitativ studie där åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med utbildade lärare i fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Hur fenomenet incels framställs och kategoriseras. : En översiktsstudie om incel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jonny Jonsson; Björn Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Social Work; Incels; Radicalization; Socialt arbete; Incels; Radikalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt var att utifrån en kvalitativ utgångspunkt sammanställa vetenskapliga studier för att klargöra hur incels framställs inom den offentliga debatten och forskning. Detta för att redogöra för hur incels kan kategoriseras och kunna bedöma vem som kan eller ska arbeta med incels. LÄS MER