Sökning: "Amelia Kvarefelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Amelia Kvarefelt.

  1. 1. Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Larsson; Amelia Kvarefelt; [2024-02-20]
    Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Lönsamhet; Konkurrenskraft; Konsumtionsbeteende; Kris; Inflation;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. LÄS MER