Ekonomistyrning som ett verktyg i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende: En fallstudie på ett av de marknadsledande företagen inom dagligvaruhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Dagligvaruhandeln utgör en central sektor inom detaljhandeln där ständiga förändringar i konsumentbeteenden skapar en komplex verklighet för företag. Eftersom branschen ständigt står inför en snabb förändring av marknadens förutsättningar så har den ökande betydelsen av ekonomistyrning som ett verktyg blivit alltmer uppenbar. Rådande läge inom branschen skapar alltså stora frågor kring hur företagen behöver agera för att förbli konkurrenskraftiga och nå de mål som är ämnade att styra verksamheten i rätt riktning. Syfte och Metod: Studiens syfte är att beskriva hur ekonomistyrning tillämpas som ett verktyg för att hantera lönsamhet i en tid av ekonomisk nedgång och förändrat konsumtionsbeteende inom dagligvaruhandeln. Detta genom en undersökning av hur olika styrverktyg används i företagets ekonomistyrning samt hur de använder styrverktygen för att bibehålla en god lönsamhet. Forskningsmetoden är en fallstudie baserat på intervjuer, företagets interna material samt mailkonversationer. Resultat och slutsatser: Studiens resultat visar att fallföretaget agerar på ett flexibelt sätt i sin ekonomistyrning för att utforma nya strategier samt för att anpassa sig till rådande marknadsläge. Styrningsmodeller har förändrats i sin karaktär och tillämpning samtidigt som företaget har ökat sitt kortsiktiga fokus. Detta genom att anpassa sitt arbetssätt som i förlängningen inneburit mindre kostnader och mer fokus på konsumenten. Förslag till vidare studier: För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka hur andra företag i branschen agerat under samma period.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)