Sökning: "Emelie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Emelie Karlsson.

 1. 1. ”Vi jobbar ju inte med vad som är bäst för barnet, utan kanske vad som är minst sämst för barnet idag.” : En kvalitativ studie om socialarbetares uppfattningar av nätverksplaceringar enligtSoL 6 kap. 5 § samt tillämpningen av barnets bästa och barnets delaktighet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Adisa Stroil; [2023]
  Nyckelord :socialsekreterare; nätverk; nätverksplacering; barn; barnets bästa;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur ett antal socialarbetare med erfarenhet avutredningsarbete och placeringar av barn och unga arbetar med och resonerar kringnätverksplaceringar. En nätverksplacering innebär att barnet placeras hos en anhörig ellerannan närstående för stadigvarande vård utanför det egna hemmet. LÄS MER

 2. 2. E-servicekvalitet : En digital resa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Andreas Henriksson; Emelie Karlsson; Salina Tukue; [2023]
  Nyckelord :e-service; e-servicekvalitet; användarvänlighet; säkerhet; kundtjänst; digital; resebolag;

  Sammanfattning : Problemformulering: Den ökade andelen digital närvaro som skett senasteårtiondena har medfört att flera företag med traditionella affärsmodeller,innefattande fysisk butiksförsäljning, fått ställa om hela sina verksamheter.För att på så sätt undvika att få sina verksamheter att gå under. LÄS MER

 3. 3. För träd i staden : en studie av fyra kommunala trädpolicyer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Lindholm; Moa Greijer Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Kommunala styrdokument; urbana träd; stadsträd; träd; trädpolicy; träds värden;

  Sammanfattning : Allt eftersom städer växer blir de urbana miljöerna mer hårdgjorda. De hårdgjorda ytorna skapar ett varmare lokalklimat och skapar en ökad ytavrinning. Det tuffa förhållandet i städerna med hårdgjorda ytor kan göra det svårt för stadsträd att bli gamla och vidare exploatering i städer riskerar att skada träden. LÄS MER

 4. 4. Den som lider med långvarig sjukdom : En riktad innehållsanalys med deduktiv ansats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Karlsson; Bodil Frendberg; [2023]
  Nyckelord :Communication; Experience; Long-term illness; Patient; Suffering; Kommunikation; Lidande; Långvarig sjukdom; Patient; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lidande beskrivs i tre former av omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson som är: sjukdoms-, livs- och vårdlidande. Långvarig sjukdom kan skapa ett lidande som kan uttryckas på olika sätt hos patienter. Vården bör vara personcentrerad med kommunikation som redskap. LÄS MER

 5. 5. Är det här en kulle att dö på? -Om socialsekreterare, etisk stress och new public management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Jonsson; Erik Karlsson; [2022-02-08]
  Nyckelord :Moral distress; social services; social worker; new public management; Socialtjänsten; socialsekreterare; etisk stress; etisk kontroll; etiska krav;

  Sammanfattning : Sweden’s social services are often the subject of media scrutiny. The critique is often about the low quality of the services provided and that the orders carried out by professionals aren’t firmly established within the law that determines its framework. LÄS MER