Sökning: "Emelie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Emelie Karlsson.

 1. 1. THE BACKLASH THEORY: A REASON FOR POLITICAL CONCERN OR FAKE NEWS?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :backlash; public opinion; American Muslims; survey experiment;

  Sammanfattning : The contested backlash phenomenon assumes that changes to the status quo in favor of minorities will be met with resistance and resentment from majority groups. However, previous research has yielded ambiguous results. This has resulted in a continuous confusion regarding if, when and how backlashes occur. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med genmutation BRCA 1 och/eller BRCA 2 som ger ökad risk för bröst- och ovarialcancer

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emelie Karlsson; Mitereme Saljii; [2020]
  Nyckelord :BRCA1; BRCA2; Genetik; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som är bärare av BRCA 1 och/eller BRCA 2 löper en stor risk att drabbas av bröst- och ovarialcancer under sina unga år. Genmutationen är ingen sjukdom som syns med blotta ögat, trots det lämnar den de drabbade kvinnorna i situationer som är svåra att hantera själv. LÄS MER

 3. 3. Det är ju framtiden! : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares syn på användandet av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Karlsson; Catja Lundström; [2020]
  Nyckelord :Preschool; digital competence; interplay; teaching; sociocultural perspective; curriculum for preschool; Förskola; digital kompetens; digitala verktyg; samspel; undervisning; IKT; sociokulturellt perspektiv; Lpfö 18;

  Sammanfattning : "That's the future!" A study of preschool teachers' views on digital tools.   Det övergripande syftet med denna forskningsstudie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan perfektionism och livstillfredsställelse hos studenter : En kvantitativ studie om självskattad perfektionism och självskattad livstillfredsställelse hos studenter

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :perfektionism; livstillfredsställelse; studenter; skolmiljö;

  Sammanfattning : Skolmiljön är en viktig plats för ungdomar. Den mesta tiden spenderas där som förberedelse inför vuxenlivet. Under ungdomsåren formas en individs identitet och påverkar hur individen inträder i vuxenlivet. Därför är individens syn på sig själv en annan viktig faktor i hur identiteten formas. LÄS MER

 5. 5. Avledning av orenat avloppsvatten : En litteraturstudie om bräddning i svenska samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Hathaichanok Sukjai Sukjai; [2019]
  Nyckelord :Bräddning;

  Sammanfattning : Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. LÄS MER