Sökning: "fri lek"

Visar resultat 1 - 5 av 562 uppsatser innehållade orden fri lek.

 1. 1. BARNS FRIA LEK I UTOMHUSMILJÖN : En kvalitativ studie om hur förskollärare är närvarande i barns fria lek.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Denise Lindgren; Emma Englund; [2023]
  Nyckelord :förskollärare; fri lek; utomhusmiljön; lekresponsiv teori;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare är närvarande i barns fria lek i utomhusmiljön och hur det ger förutsättningar för att skapa undervisningstillfällen. Det är en kvalitativ observationsstudie av fyra förskollärares förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Elevers föreställningar om fantasi : och hur de använder sig av fantasin för att lösa uppgifter i ämnena teknik och bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva Zwahlen; [2023]
  Nyckelord :fantasy imagination socioculture subject didactics image middle school elementary school pedagogy drawing pretend play didactics free play children students creativity cognition development; fantasi sociokultur ämnesdidaktik bild mellanstadium grundskola bildpedagogik ritning låtsaslek bilddidaktik fri lek barn elever kreativitet kognition utveckling;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker hur elever använder fantasin när de får en bilduppgift i ämnet bild och när de får en ritningsuppgift i ämnet teknik. Studien är utförd på elever i årskurs sex. Studien undersöker hur eleverna skapar inre bilder utifrån sina erfarenheter och använder sin fantasi för att lösa konkreta skoluppgifter. LÄS MER

 3. 3. Motorisk utveckling i förskolans utomhusmiljö : En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med de yngsta barnensmotorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Simon Rosengren; Denise Rosengren; [2023]
  Nyckelord :motor skill development; outdoor environment; preschool teachers working methods; youngest children; förskollärares arbetssätt; motorisk utveckling; utomhusmiljö; yngsta barnen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare främjar deyngsta barnens motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljö. Studienämnade också belysa den variation som kan finnas i utformningen avutomhusmiljön på olika förskolor. Åtta förskollärare på olika förskolor intervjuades i semistruktureradeintervjuer. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers ställningstagande i den fria leken : En studie utifrån pedagogers roll och närvaro i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Fahreta Karadolami; Benedetta Morise; [2023]
  Nyckelord :Barn; fri lek; närvaro; pedagog; makt och styrning.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogens syn på deras roll och närvaro i den fria leken. Frågeställningar berör pedagogers roll i den fria leken samt hur pedagoger resonerar kring sin närvaro i den fria leken. Studien grundar sig i Foucault teori om makt och styning. LÄS MER

 5. 5. "Jag tänker att man kommer bli en bra samhällsmedborgare om man kan leka" : En studie om förskollärares roll och uppfattning om barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Bönström; Maria Persson; [2023]
  Nyckelord :Free play; play; preschool; preschool teacher; the role of preschool teacher; Fri lek; lek; förskola; förskollärare; förskollärares roll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att fördjupa kunskaperna om barns fria lek genom att ta del av litteratur, tidigare forskning samt genom förskollärares erfarenheter och tankar om den fria leken. Kan den fria leken tolkas olika, hur ges den fria leken plats i förskolan och hur ser förskolläraren på dennes roll i den fria leken. LÄS MER