Sökning: "fri lek"

Visar resultat 1 - 5 av 462 uppsatser innehållade orden fri lek.

 1. 1. Är det farligt att vara barn? : En kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med barn i årskurs ett om vad som påverkar barnens lekvanor på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Drakler; [2020]
  Nyckelord :Leisure home; outdoor play; free playtime; play habits; meaningful offers affordance ; dangerous; Fritidshem; utelek; fri lek; lekvanor; meningserbjudanden affordance ; farligt;

  Sammanfattning : The aim of my study has been to investigate, based on the children’s perceptions, what obstacles and opportunities they encounter in the outdoor play at the leisure home, which affects their playing habits. I interviewed eighteen children during four interview sessions at a school in Stockholm, Sweden about their outdoor play habits at the leisure home. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill också vara med" : en studie om barns och pedagogers interaktion i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jehona Zeqiri; Martina Martell; [2020]
  Nyckelord :Interaktion; fri lek; barn; pedagoger; förskola; deltagandemönster.;

  Sammanfattning : Problemområdet för föreliggande studie grundar sig i behovet av att studera de deltagandemönster som förekommer i barns och pedagogers interaktion i barns fria lek på förskolan. Detta eftersom tidigare forskning har fokuserat på att undersöka hur pedagoger kan utveckla barns lek i framförallt pedagogstyrda lekar. LÄS MER

 3. 3. Den fria leken, det ska barnen bara klara av : en studie om förskollärares arbete med språkstörning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Råberg; Hanna Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :fri lek; språkutvecklande arbetssätt; förskola; förskollärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare respektive specialpedagoger ser på språkutvecklande arbetssätt för alla barn i förskolan. Särskilt fokus på den fria leken och förskolans andra sociala sammanhang, för de barn som har språkstörning alternativt sen språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Maktens betydelse i relation till elevernas lek : En kvalitativ studie om lek och makt i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Hedvig Niléhn Larsen; Molly Rose; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; fritidshem; lärare i fritidshem; makt; lek; fri lek;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare i fritidshem uppfattade sin makt i relation till elevernas lek samt hur de uppfattade att leken kom till uttryck på fritidshemmet. Denna studie utgick från Foucaults teorier om makt som disciplinerande, nyttiggörande och normaliserande (Foucault. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares perspektiv kring sambandet mellan fri lek och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Greko; Michaella Demdal Jemal; [2020]
  Nyckelord :barnperspektiv; faktorer; fri lek; förskollärares perspektiv; lärande; påverkar; interaktion; sociokulturell; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med denna forskningsstudie är att studera några förskollärares uppfattningar kring sambandet mellan fri lek och lärande. Det syftet kommer vi att besvara med hjälp av följande frågeställningar: Vilka faktorer, anser förskollärarna i studien, påverkar barns fria lek?, Vad anser de sig kunna göra för att ge alla barn förutsättningar för att leka? och Hur ser förskollärarna kring sambandet mellan fri lek och lärande?. LÄS MER