Sökning: "fri lek"

Visar resultat 1 - 5 av 508 uppsatser innehållade orden fri lek.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om den fria leken : En kvalitativ studie av tio förskollärares uppfattningar om den fria leken samt sin egen roll i den.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Klint; Desiree Rönnqvist; [2021]
  Nyckelord :fri lek; förskola; lek; pedagogers deltagande; pedagogers uppfattningar; Vygotskij.;

  Sammanfattning : I denna studie presenterar vi pedagogers uppfattningar om den fria leken samt sitt deltagande i den fria leken utifrån pedagogernas egna perspektiv. Tidigare forskning visar att det inte finns en samlad syn på den fria leken samt pedagogernas deltagandet i den. LÄS MER

 2. 2. “Den fria leken utomhus är direkt avgörande för elevernas välbefinnande” : Fritidslärares uppfattningar i den fria lekens betydelse utomhus i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sebastian Nordin; John Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Fri lek; fritidslärare; lek utomhus; förhållningssätt; uppfattningar; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Lek och utevistelse är grundläggande delar i fritidshemmets verksamhet. Tidigare forskning inom området fri lek, utevistelse och pedagogers förhållningssätt i den fria leken beskrivs i bakgrunden. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers och barns syn på fri lek -låtsaslek, roll-lek och fantasilek : En etnografisk studie i intervjuformat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kaspar Svedenman; [2021]
  Nyckelord :fantasilek; fri lek; förskola; låtsaslek; roll-lek;

  Sammanfattning : Titel: Pedagogers och barns syn på fri lek - låtsaslek, roll-lek och fantasilek. Författare: Kaspar Svedenman Denna studie bygger på intervjuer med pedagoger och barn på en förskola. Metoden jag har utgått från är en etnografisk intervjustudie som baseras på en kvalitativ undersökning. Den har skett inomhus på en förskola. LÄS MER

 4. 4. Tala är silver, bilder är guld : En socialsemiotisk studie om bildstöd och Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) som multimodala och meningsskapande verktyg i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecka Eriksson; Maria Burlin; [2021]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskola; socialsemiotik; AKK; bildstöd; TAKK; kommunikation; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att inventera och jämföra materialen bildstöd och TAKK som multimodala och inkluderande verktyg i förskolan samt att undersöka vilket meningsskapande materialet kan ge barn i förskolan. I studien har fotografier av bildstöd och TAKK insamlats och en tematisk analysmetod i kombination med ett socialsemiotiskt perspektiv har använts. LÄS MER

 5. 5. Konflikter i leken : En studie om pedagogers syn på konflikter i pågående leksituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Donka Dimova; [2021]
  Nyckelord :fri lek; kamratkultur; konflikter; konflikthanteringsstrategier; lek; lekharmoni och social kompetens;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats där barnet tillbringar en del av sitt liv som ska vara positiv. Ett av pedagogens viktigaste uppdrag som är formulerat av Skolverket är att individerna ska lära och utveckla som individ och gruppmedlem. Lek har en central roll i barns liv och är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. LÄS MER