Sökning: "revisorsrollen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet revisorsrollen.

 1. 1. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Förändringar i revisionsbranschen : En kvalititativ studie om digitaliseringens inverkan på revisionsprocessen och revisorns roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thriffa Gilani; Lejla Padovic; [2020]
  Nyckelord :revisor; förändringar; digitalisering; revisionsprocessen; yrkesroll;

  Sammanfattning : Revisionen utgör en viktig samhällsfunktion och kan ses genomgå ett paradigmskifte där digitaliseringen är en bidragande faktor. Digitaliseringen av revisionsbranschen medför förändringar i både revisorernas arbetsmetodik och vilka krav som ställs på revisorns arbete, man kan därför även tänka sig att även revisorsrollen kommer att förändras. LÄS MER

 3. 3. Revisionyrkets utveckling genom implementering av digitalisering : en studie som behandlar digitaliseringens påverkan på revisionen och det nuvarande kompetenskravet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ali Såma; Gloria Mugisha; [2019]
  Nyckelord :Accounting; auditing; digitization; artificial intelligence; counselling; risk assessment; Revision;

  Sammanfattning : Vad är revision egentligen och varför är det så viktigt? Revision handlar om att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning. Revision har under många år hjälpt individer att ta beslut kring ett företag utifrån kritiskt framtagna rapporter av auktoriserade revisorer som följer god redovisningssed. LÄS MER

 4. 4. Tillhandahållande av olika rådgivningstjänster i revisorns föränderliga yrkesroll : en kvalitativ studie av revisorers uppfattningar på små och medelstora revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Andreas Mattisson; Kwok Lu; [2018]
  Nyckelord :Non-audit services; audit-related services; consulting; independence; auditor role; consultant role; profession; Icke-revisionstjänster; revisionsnära tjänster; rådgivning; oberoende; revisorsrollen; konsultrollen; profession;

  Sammanfattning : EU:s revisionspaket begränsar kraftigt revisorernas möjlighet att tillhandahålla non-audit services (NAS) gentemot företag av allmänt intresse. Revisorer på små och medelstora revisionsbyråer påverkas dock inte av reglerna, varför det är intressant att studera hur dessa hanterar vilka tjänster man ska tillhandahålla och hur det påverkar revisorns roll. LÄS MER

 5. 5. Är revisorns kunskap och utbildning tillräcklig? : En kvalitativ studie om företagsrepresentanters uppfattningar om revision med fokus på revisorns kunskaper och utbildning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Felicia Lyngmo Flordin; Sandra Björk; [2018]
  Nyckelord :Knowledge; Education; Auditor s Role; Corporate Representative; Kunskap; utbildning; revisorsrollen; företagsrepresentant;

  Sammanfattning : Bakgrund I juli 2018 förväntas Revisorsinspektionens förslag gällande ett förmildrande av de formella kraven på utbildningen för revisorer att träda i kraft. Företagsrepresentanter har en uppfattning om de faktiska kunskaper som revisorn besitter och saknar. LÄS MER