Sökning: "revisorsrollen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet revisorsrollen.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisorsrollen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melinda Thorström; [2020-07-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I dagens samhälle går den tekniska utvecklingen snabbtframåt. Denna utveckling medför att arbetsmetoderna för revisorerna förändras. Från atttidigare ha arbetat med stickprov och underlag i pärmar ute hos kunderna går man nu mot attarbeta med heltäckande data från företagens huvudböcker. LÄS MER

 2. 2. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Revisorsrollen i förändring : Anpassning för att vara ett hållbart yrke

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Veronica Nilsson; Johanna Kaspersson; [2020]
  Nyckelord :Digitization; duties; competence; adaptation; client; sustainable profession; the role of auditor; Digitalisering; arbetsuppgifter; kompetens; anpassning; klient; hållbart yrke; revisorsrollen;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen står inför en förändringsfas vilket gör att revisorsrollen har behov av att anpassa sig till nya förhållningssätt. Det är digitalisering som har fått en genomträngande drivkraft i branschen. LÄS MER

 4. 4. Revisionens digitalisering : en kvalitativ studie om hur digitaliseringen har påverkat revisionsprocessen och revisorsrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emelie Lundström; Martyna Nasilowska; [2020]
  Nyckelord :Automatization; artificial intelligence; digitalization; PwC; auditor; audit process; robotic process automation; technology acceptance model; Automatisering; artificiell intelligens; digitalisering; PwC; revisor; revisionsprocessen; robotisering; teknologi acceptansmodellen;

  Sammanfattning : Dagens studier visar på att revisionsbranschen förändras i takt med digitaliseringens framfart, vilket gör det därför omöjligt för revisionsbyråer att välja bort digitaliseringen. Tidigare forskning påvisar att revisionsbranschen är en av de branscher som blivit mest påverkad av digitaliseringens framfart, eftersom flera arbetsuppgifter har ersatts av den nya tekniken. LÄS MER

 5. 5. Förändringar i revisionsbranschen : En kvalititativ studie om digitaliseringens inverkan på revisionsprocessen och revisorns roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thriffa Gilani; Lejla Padovic; [2020]
  Nyckelord :revisor; förändringar; digitalisering; revisionsprocessen; yrkesroll;

  Sammanfattning : Revisionen utgör en viktig samhällsfunktion och kan ses genomgå ett paradigmskifte där digitaliseringen är en bidragande faktor. Digitaliseringen av revisionsbranschen medför förändringar i både revisorernas arbetsmetodik och vilka krav som ställs på revisorns arbete, man kan därför även tänka sig att även revisorsrollen kommer att förändras. LÄS MER