Sökning: "revisionskvalité"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet revisionskvalité.

 1. 1. KAN REVISION BEGRÄNSA RESULTATMANIPULATION? : En kvantitativ studie på små privata bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Sandberg; Sjöström Mikaela; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; auditor; auditing; SG A costs; cost stickiness; Jonesmodel; accounting quality; audit quality; audit exemption; tax incentiv; Resultatmanipulation; revisor; revision; kostnadsasymmetri i övriga kostnader; Jones-modell; redovisningskvalité; revisionskvalité; frivillig revision; skatteincitament;

  Sammanfattning : The thesis processes the auditor’s role and whether it can constrain possible earnings management in smaller Swedish private corporates. The removed auditing obligation that was abolished in Sweden 2010 with the reason to reduce the administrative burden faced by smaller corporates, contributed to an important discussion regarding the auditor’s actual importance. LÄS MER

 2. 2. Den nya revisionsberättelsen : Inriktning på bedömning och förmedling av särskilt betydelsefulla områden och fortsatt drift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Karolin Nilsson; My Fen Hau; [2017]
  Nyckelord :Going concern; Expectation gap; Communication gap; Audit quality; Key audit matters; Fortsatt drift; förväntningsgap; kommunikationsgap; revisionskvalité; särskilt betydelsefulla områden;

  Sammanfattning : Den nya revisionsberättelsen framkom efter finanskrisen år 2008 till följd av ett behov att öka transparensen av revisorers bedömningar. Oberoende, kompetens och förtroende påverkar bedömningarna, vilket resulterar i en viss nivå av revisionskvalité. Tidigare var det svårt för intressenter att identifiera företagens riskområden. LÄS MER

 3. 3. Revisorns oberoende ställt mot revisionskvalitén : en studie ur ett intressentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Erika Johansson; Kamilla Persson; [2016]
  Nyckelord :Auditor Independence; Audit Quality; Non-Audit Services; Swedish legislation; Stakeholder Perspective; Stakeholder influence.; Revisorers oberoende; revisionskvalité; icke-revisionsrelaterade tjänster; svensk lagstiftning; intressentperspektiv; intressenters inflytande.;

  Sammanfattning : Debatten om revisorns oberoende, revisionskvalité och icke-revisionsrelaterade tjänster har varierande åsikter både i litteratur och samhälle. Studier har ofta fokuserat på interna förhållanden mellan revisorn och företagsklienten vilket utgör agentförhållanden ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Införandet av EU:s revisionspaket : En studie om obligatorisk byrårotation och revisionskvalité

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Murat Ozan Özalp; Michael Torres; [2016]
  Nyckelord :”compulsory audit firm rotation”; “mandatory audit firm rotation”; ”audit firm rotation”; ”firm rotation”; obligatorisk byrårotation ; byrårotation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Innan rotationskrav för revisorer har hunnit cementeras och ge utslag, har Regeringen i ett nytt betänkande lagstadgat även krav för rotation för byråer. Krav på byrårotation uppkom som en proposition efter finanskrisen 2008, som ett led i att strama åt regelverket för revisionsbyråer. LÄS MER

 5. 5. Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :André Larsson Ljungström; Annie Lidé; Eric Ridell; [2016]
  Nyckelord :Arvode; Byrå; Erfarenhet; Kognitiv psykologi; Kreditgivare; Revisionskvalité; Revision; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Är revisorn vital vid anskaffande av kapital? - En studie om kreditgivares uppfattning av olika revisorer Seminariedatum: 2:e juni 2016 Kurs: FEKH69 - Kandidatkurs i redovisning, 15 hp Författare: Annie Lidé, André Ljungström, Eric Ridell Handledare: Niklas Sandell Nyckelord: Revision, revisionskvalité, kreditgivare, kognitiv psykologi, erfarenhet, byrå, arvode Syfte: Syftet med uppsatsen är att utifrån de tre parametrarna 1) erfarenhet hos revisorn, 2) storlek på revisionsbyrån samt 3) storlek på revisionsarvodet undersöka hur dessa påverkar storbankerna vid kreditgivningsbeslut om lånefinansiering till mindre företag. Metod: En casebaserad enkät skickades ut till företagsrådgivare som fick göra ställningstaganden till olika situationer. LÄS MER