Sökning: "landsbygd"

Visar resultat 1 - 5 av 496 uppsatser innehållade ordet landsbygd.

 1. 1. Digitalisering på landsbygden : En kvalitativ studie om digitaliserade företag i Värmland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Amanda Hämälä; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; landsbygdsföretag; regional utveckling; landsbygd; digital klyfta;

  Sammanfattning : Digitalisering har i teorin och av olika aktörer ansetts vara ett bra verktyg som kan överbrygga de utmaningar som landsbygdsföretag står inför och därför bidra till en regional utveckling. För att digitalisering ska överbrygga landsbygdsföretagens utmaningar krävs det att användandet fungerar i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Platsens betydelse för utomhuspedagogik i NO : En jämförelse mellan stad och land

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Emmy Holmberg; [2021]
  Nyckelord :landsbygd; naturorientering; NO; stad; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka vilken betydelse en skolas geografiska plats har för genomförandet av utomhuspedagogik i NO samt hur den utformas på de olika platserna. De pedagoger som intervjuats arbetar på skolor i stad och på landsbygd och undervisar i årskurserna F-6. LÄS MER

 3. 3. Kost- och livsmedelsval vid tyreoideasjukdom : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Marta Gran; Marcus Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Tyreoidea; sköldkörtel; sköldkörtelssjukdom; kost; livsmedelsval; diet; matvanor; informationskällor; enkätstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Tyreoideasjukdomar räknas idag som folksjukdom i Sverige. Behandlingsalternativen är begränsade och ofta kvarstår symptom trots påbörjad läkemedelsbehandling. Forskningen inom området är begränsad, vilket medför att ingen kosthållning kan rekommenderas som kompletterande behandling vid tillståndet. LÄS MER

 4. 4. Dejtingens skiftande landskap – En empirisk studie om heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att dejta på landsbygden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malva Eriksson Sinclair; [2021]
  Nyckelord :Landsbygd; online dejting; heterosexuella relationer; tillfälliga förbindelser; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den samtida dejtingkulturen begreppsliggörs i forskning och litteratur i regel utifrån urbana och digitala förhållanden genom att betona en ökad tillgång till ett nästintill obegränsat utbud av potentiella partners, vilket resulterat i en snabbare och större utbytbarhet av kärleksrelationer och tillfälliga förbindelser. Syftet med denna studie är att nyansera framställningen av dejting som en urban företeelse genom att undersöka heterosexuella singelkvinnors erfarenheter av att bo på landsbygden och dejta. LÄS MER

 5. 5. Den underordnade landsbygden : En diskursanalys av svenska landsbygdsdokument under åren 2000-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Linnea Hägglund; [2021]
  Nyckelord :Landsbygd; landsbygdsutveckling; urban norm; territoriell maktordning; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att genom en diskursanalytisk ansats undersöka politikens delaktighet i skapandet av klyftorna mellan stad och landsbygd, och huruvida en territoriell maktordning kommer till uttryck i fyra centrala politiska dokument för Sveriges landsbygdsutveckling. De centrala frågeställningarna som studien ämnar att besvara är följande: vilka diskurser framträder i nationella dokument om Sveriges landsbygdsutveckling? Hur framställs landsbygdens relation till städer i nationella dokument om Sveriges landsbygdsutveckling? samt Hur förhåller sig landsbygden till staden i fråga om en territoriell maktordning i nationella dokument om Sveriges landsbygdsutveckling?. LÄS MER