Sökning: "landsbygd"

Visar resultat 1 - 5 av 589 uppsatser innehållade ordet landsbygd.

 1. 1. Hur orättvisa är drivmedelsskatterna? : En deskriptiv analys av sambandet mellan drivmedelskonsumtion, drivmedelsskatter och glesbygd.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Korpas; Wilma Gademan; [2023]
  Nyckelord :Drivmedel; drivmedelsskatter; skattepolitik; glesbygd;

  Sammanfattning : Drivmedelsskatter har länge varit en källa till motsättning mellan stad och landsbygd, och de senaste årens prisökningar på drivmedel har genererat en livlig debatt om drivmedelsskatterna. Från politikernas håll har detta resulterat i en våg av förslag med syfte att försöka minska på skattetrycket många upplever. LÄS MER

 2. 2. SVERIGES DEMOGRAFISKA MITTPUNKT : En fallstudie om avfolkningens orsaker, konsekvenser och åtgärder i Hjortkvarn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alma Modin; Irma Uzicanin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Urbaniseringen sker ojämnt världen över. Detta medför att vissa platser gynnas av den medans andra platser drabbas av negativa konsekvenser. Landsbygden har upplevt en minskande befolkning sedan urbaniseringen fortsatte i Sverige. Även industrialiseringen har medfört att arbetstillfällen har minskat på landsbygden. LÄS MER

 3. 3. En analys av en ekosystemtjänstanalysmetod : genom yrkesverksammas upplevelser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petter Lindh; [2023]
  Nyckelord :c o city; ekosystemtjänstanalys; hållbar utveckling; kompromissande;

  Sammanfattning : Allt eftersom fler människor flyttar från landsbygd till städer får städerna större betydelse för den hållbara utvecklingens framtid, men att nå hållbara städer är ett konfliktfyllt arbete. Ett sätt att minska dessa konflikter och nå den hållbara staden är genom arbete med ekosystemtjänster, men även i detta arbete kan det behöva göras kompromisser. LÄS MER

 4. 4. Den avfolkande och åldrande landsbygden : En kvalitativ studie om hur Uppvidinge kommun förhåller sig till pågående befolkningsminskning och demografiska förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Jonas Bergkvist; [2023]
  Nyckelord :avfolkning; centralisering; landsbygd; urbanisering; åldrande befolkning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att genom en kvalitativ studie undersöka hur Uppvidinge kommun i centrala Småland arbetar med frågorna om pågående befolkningsminskning och pågående åldrande inom kommunen. Genom en intervjustudie har totalt sex tjänstemän från olika delar av den kommunala verksamheten valts ut för att besvara de frågorna om hur Uppvidinge kommun i dag förhåller sig till en befolkningsminskning och en åldrande population. LÄS MER

 5. 5. Urbana dödsfällor? - En jämförande demografisk studie av stad/landsbygd i Sverige år 1750–1800 med hänsyn till teorin ”urban graveyard”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tommy Andersson; [2022-02-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Förindustriella städer var under tidigmodern tid ofta smutsiga, osanitära, trångbodda platser där sjukdomar lätt kunde härja med hög dödlighet som resultat. Trots detta fanns en attraktionskraft i städerna. LÄS MER