Sökning: "epistemologi"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet epistemologi.

 1. 1. Behövs fortbildning om språkstörning i skolan? : En enkätstudie till yrkesverksamma i skolan och logopeder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marita Aurén Jusslin; Charlotta Forseth Fjärrfors; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; samarbete; kunskap; fortbildning; speciallärare; logopeder; enkätstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka yrkesverksammas inom skolan kunskap om funktionsnedsättningen språkstörning. Med yrkesverksamma i skolan avser vi utbildningschefer, rektorer, speciallärare, tal- och språkpedagoger, specialpedagoger, klass- och ämneslärare, klass- och elevresurser/elevassistenter samt kuratorer och skolsköterskor. LÄS MER

 2. 2. Demokrati – så länge den är bekväm : En diskursanalytisk studie över den process som formade både dagens skollag SFS 2010:800 och Gymnasieskolans läroplan Gy11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Joel Bygg; [2018]
  Nyckelord :Curriculum; Discourse; Michel Foucault; Chabal; Daloz; Social Science; Teaching; Core values; Epistemology; Law; Läroplan; Diskurs; Michel Foucault; Chabal; Daloz; Kulturell mening; Ämnesplan; Demokratiuppdrag; Värdegrund; Epistemologi;

  Sammanfattning : The Swedish curriculum for the upper secondary school has been through a major change in the new corriculom that came in 2011 together with the new law concerning the Swedish schoolsystem (SFS 2010:800). The process behind these documents has been the main purpose and goal of this study. LÄS MER

 3. 3. Kunskapssyn - en alternativ förklaring till elevers motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Gullstrand; Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Kunskapssyn; Motivation; Utbildning; Lärande; Kunskap; Epistemologi;

  Sammanfattning : Student motivation is a topic that is constantly relevant. In this literature study we have asked 'How does the personal epistemology affect the motivation in social science?'. LÄS MER

 4. 4. THAT'S THE WAY IT IS : En undersökning av faktagranskningsprojektet faktiskt.se

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Albin Tingstedt; Christian Gradholt; [2018]
  Nyckelord :faktagranskning; metod; objektivitet; sanning; journalistisk epistemologi; källor;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker kvantitativt och kvalitativt faktiskt.se, det första svenska exemplet på det sedan länge internationellt etablerade konceptet faktagranskning. Faktiskt. LÄS MER

 5. 5. "Jag ska ju hitta en balans i det" : - En kvalitativ studie om mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Joar Wennberg; Linda Carlqvist; [2018]
  Nyckelord :chefer; gränslöst arbete; förväntningar; rollkonflikt; strategier; roller; segmentering; integrering;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv. För att undersöka detta utgår vi från frågeställningarna: Vilka förväntningar upplever mellanchefer på sig själva? Vilka rollkonflikter kan uppstå genom förväntningarna? Hur hanterar mellancheferna rollkonflikterna? Studiens vetenskapliga utgångspunkter grundar sig i konstruktionistisk ontologi och hermeneutisk epistemologi. LÄS MER