Sökning: "gymnasium"

Visar resultat 1 - 5 av 582 uppsatser innehållade ordet gymnasium.

 1. 1. När demokratifostran tas i egna händer : En kvalitativ intervjustudie om lärares inställning till elevers deltagande i proteströrelser under skoltid

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Camilla Eriksson; [2020]
  Nyckelord :samhällskunskap; politisk socialisering; lärare; närbyråkrater; proteströrelser; aktivism; Fridays for Future;

  Sammanfattning : Contributing to the discussion of different groups’ attitudes towards protest movements, this essay aims to examine and describe Swedish teachers’ attitudes towards students’ participation in protest movements during the school day. The topic is relevant since teachers can play a significant role in the political socialisation of the citizens, decision makers and legislators of tomorrow. LÄS MER

 2. 2. Att göra läsningen angelägen : Didaktiska möjligheter och hinder i arbetet med att väcka elevers intresse för läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Ekenhill; [2020]
  Nyckelord :didaktik; läsintresse; läslust; förskoleklass till gymnasium; förebyggande specialpedagogik; den didaktiska reliefen;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om möjligheter och hinder i lärares arbete med att skapa läsintresse hos elever med varierad språklig bakgrund och förmåga. Tidigare forskning, internationella och nationella granskningar och rapporter påvisar en trend av ett sjunkande intresse för läsning bland våra elever och forskning kring hur trenden kan vändas efterfrågas. LÄS MER

 3. 3. Kreativ Frihet : Hur relationer kan inverka på kreativa processer inom musikskapande i utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Signe Bäck; [2020]
  Nyckelord :relationell pedagogik; kreativitet; musikskapande; återkoppling;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka relationer mellan lärare och elever/studenter inom ramen för musikskapande i utbildningsmiljö, och hur dessa relationer påverkar elevers/studenters kreativa utveckling, uppspelssituationer och behållning av lärares feedback. Detta har gjorts med avstamp i ett relationellt perspektiv på lärande, Vygotskijs kreativitetsbegrepp, samt forskning och metodik inom återkopplingsbegreppet. LÄS MER

 4. 4. Elevhälsans medicinska insats : Grundskole-och gymnasieelevers självskattade nöjdhet med de tjänster som verksamheten erbjuder i en kommun i södra Sverige.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jenny Magnusson; Johanna Ottosson; [2020]
  Nyckelord :Patient cetered care; PREM; Quantitiv method; School Nursing; Systematic Quality work; Kvantitativ metod; Personcentrerad vård; PREM; Skolsköterska; Systematiskt förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elevhälsans medicinska insats (EMI) är en del av elevhälsan som verkar för att elever ska uppnå utbildningsmålen. Inom EMI arbetar skolsköterskor vilka arbetar sjukdoms- och hälsoförebyggande. Ett systematiskt kvalitetsarbete genererar god vårdkvalitet. Det saknas forskning i hur EMI upplevs ur elevens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Litteraturundervisning på gymnasiet -En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Therese Berelius Berzelius; [2020]
  Nyckelord :Litteratur; urval; arbetssätt och gymnasium;

  Sammanfattning : Literary science is one of the subjects that students learn about in the Swedish curriculum. The purpose is to learn how to interpret texts, to learn the differences between texts and genres and learn about different epochs, the value of societes and people’s perspectives within literature. LÄS MER