Sökning: "gymnasium"

Visar resultat 1 - 5 av 728 uppsatser innehållade ordet gymnasium.

 1. 1. Vilken inverkan har programmering på lärandet i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Farah El-khatib; Roba Nimer; [2023]
  Nyckelord :Matematiska förmågor; programmering; effekt; påverkan; grundskola; problemlösningsförmåga; resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Abstract Avsikten med följande kunskapsöversikt är att undersöka betydelsen som programmering har på lärandet i matematikämnet. Metoden för att undersöka detta var att utföra en systematisk datasökning, alltså söka bland annat studier, metaanalyser, vetenskapliga artiklar i olika databaser. LÄS MER

 2. 2. Learn by Doing Psychology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Active learning; classroom material for psychology; experiential learning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review material from the scientific field of psychology and where appropriate adapt it to experiential and active learning classroom experiences. The study is conducted in order to meet the Swedish curriculum for gymnasium and the courses Psychology 1 and 2. LÄS MER

 3. 3. Organisation av matematikstöd på några gymnasieskolor : Ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tina Johansson; Catarina Larsson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; Gymnasium; Matematikstöd; Organisation; Stödverksamhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Johansson, Tina och Larsson, Catarina (2023). Organisation av matematikstöd på några gymnasieskolor: ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Idrottsmiljöfaktorer som främjar talangutveckling : NIU- elevens upplevelse

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Donna Berglund; Fanny Wallén; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:  Studien syftar till att undersöka elevers upplevelse av tillgängligheten utav idrottsmiljöfaktorer som främjar talangutveckling på Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i Stockholms län. De frågeställningar som studien besvarar är:  Vilka idrottsmiljöfaktorer, som främjar talangutveckling, skattar NIU-eleverna högst och lägst? Finns det en skillnad i upplevelsen av idrottsmiljöfaktorer mellan lag- och individuella idrottare på NIU-gymnasium?  Metod:  Studien använder en kvantitativ ansats och datainsamlingsmetoden skedde med hjälp av en enkät. LÄS MER

 5. 5. Användarcentrerad design för ett studieverktyg till gymnasieelever

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Michaela Näckmark; [2023]
  Nyckelord :Gamification; Design för motivation; User experience UX ; User Interface UI ; Gymnasium; Högskola; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under människans skolgång ökar successivt arbetsbördan och skolan kräver mer av varje individ. För vissa kan det upplevas som svårare att disponera sin tid då vardagen för många innehåller mer aktiviteter än tidigare. LÄS MER