Sökning: "tanke"

Visar resultat 11 - 15 av 2119 uppsatser innehållade ordet tanke.

 1. 11. Pedagogers samtal om barn i förskolan : En studie av pedagogers fokusgruppssamtal om barn iförskolan analyserade ur ett maktperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jonna Lehikoinen; Miranda Johansson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Barn; Pedagoger; Samtal; Makt; Relationer; Samspel; Positionering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra några olika sätt pedagoger samtalar om barn på förskolan. Ett antagande vi utgår ifrån är att det sätt som pedagoger samtalar om barn kan lägga grund för hur de även förhåller sig till barnen i förskolan. LÄS MER

 2. 12. Vårdgivaren, tillverkaren eller AI-produkten - vem bär ansvaret? - En rättsvetenskaplig undersökning om vem som bär civilrättsligt ansvar för en AI-produkts handlingar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sandra Skilberg; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; utomobligatoriska förhållanden; tillverkare; vårdgivare; ägare; ansvar; skadestånd; personskada; produktansvarslag; patientskadelag; principalansvar; robot; dator; AI-produkt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Artificial intelligence (AI) is a new phenomenon that has had a penetration effect in recent years. The fact is that AI research has been going on for decades and is expected to be used in many areas, such as, healthcare. LÄS MER

 3. 13. Flerspråkighet, etnicitet och kultur i läromedel : En studie av två SVA-läroböcker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elin Logara; [2019]
  Nyckelord :Flerspråkighet; etnicitet; kultur; lärobok; etnocentrism; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka flerspråkighet, etnicitet och kultur i tvåläroböcker i svenska som andraspråk för gymnasiet. Tidigare forskning har visat påförekomsten av etnocentrism i läromedel, men forskningen kring SVA-läromedel ärbegränsad. LÄS MER

 4. 14. Bedömning av läroprocesser i bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanna Lidström; Ellen Leinonen; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; Bild; Läroprocesser; Multimodal; Portfolio;

  Sammanfattning : Under kort tid har bildämnet genomgått stora förändringar, och det pågår fortfarande med tanke på digitaliseringen och ett nytt fokus gällande betygsättning. Från att tidigare betygsatt färdiga alster, har fokus nu riktats till att se till elevers läroprocesser och även betygsättningen ska baseras på dessa. LÄS MER

 5. 15. Digitalisering - mer än sök och finn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alice Hörnestig; Olivia Borring; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; centralt innehåll; digital kompetens; gymnasieskolan; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att svara på frågeställningarna: Vad säger styrdokument för samhällskunskap att gymnasieelever behöver veta om digitaliseringens samhällspåverkan? och I vilken utsträckning kan vetenskapen bidrar med kunskapsinnehåll till samhällskunskapsundervisningen i relation till dessa skrivningar? Motiveringen till valet av frågeställningarna bygger dels på de nya revideringarna av styrdokument för gymnasieskolan, där digitaliseringsbegreppen adderats, men även på ett eget intresse gällande lärarens tolkningsutrymme och kunskapssyn, detta med tanke på vår framtida yrkesprofession. Frågeställningarna har besvarats genom att studera styrdokumenten för gymnasieskolan och det vetenskapliga fältet som belyser området. LÄS MER