Sökning: "flexibilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 2375 uppsatser innehållade ordet flexibilitet.

 1. 1. En studie om hur en större organisation har anpassat sig efter Covid19 pandemin ur ett strategiperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Gidlund; Alfred Mikaelsson Pfeil; [2022-02-15]
  Nyckelord :strategi; strategisk flexibilitet; strategi i en kris; Covid-19; förändring;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har påverkat världen både socialt samt ekonomiskt och är än idag en pågående kris. Pandemin har inneburit en rad olika förändringar i världen vilket också har påverkat företag som behövt anpassa sig efter det rådande affärsklimatet. LÄS MER

 2. 2. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 3. 3. Hälsoscheman inom vård och omsorg : Det konfliktfyllda kommunala förändringsarbetet: En kvalitativ studie av schemaförändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; Hanna Koivisto; [2022]
  Nyckelord :Health-Schedule; Recovery; SKR; Flexibility; Healthcare Industry; Scheduling; Hälsoschema; Återhämtning; SKR; Flexibilitet; Vårdsektorn; Schemaläggning;

  Sammanfattning : Hälsoscheman är ett relativt nytt fenomen, som hade sitt startskott 2016 i form av ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Kommunal kallat Heltidsresan. Syftet med projektet var att stärka välfärdens kompetens och instifta heltid som norm. LÄS MER

 4. 4. "Superstrukturerad med jätteflexibilitet" : En kvalitativ studie med fokus på pedagogers förutsättningar att arbeta inkluderat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Herlitz; Sofia Ylander; [2022]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv; semistrukturerande intervju; inkludering; förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att beskriva pedagogernas erfarenheter och upplevelser av inkludering samt de förutsättningar pedagogerna hade av barn med funktionsnedsättningar i förskole verksamhet. Författarna använde sig av en kvalatativ metod, där sju stycken semistrukturerande intervjuer genomfördes i två stycken delstudier. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hemodialys i hemmet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Viktoria Gyllestål; Jennie Karlberg; [2022]
  Nyckelord :hemodialys; Hem-HD; egenvård; välbefinnande; trygghet; frihet;

  Sammanfattning : I bakgrunden beskrivs hemodialys i hemmet utifrån ett patientperspektiv med upplevelsen att utföra sin egenvård och behandling i hemmet. Personer som kräver hemodialys har i grunden en njursvikt som gör att njurarna inte kan filtrera bort vätska och slaggprodukter från kroppen. LÄS MER