Sökning: "boendestöd"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet boendestöd.

 1. 1. Är digitalisering lösningen? : En kvalitativ studie om digitalisering av insatsen boendestöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adam Nodelijk; Arjan Shastavari; [2019]
  Nyckelord :Social work; digitization; social services; residential support; disability; Socialt arbete; digitalisering; socialtjänsten; boendestöd; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Digitalisering är i dagsläget ett aktuellt ämne i samhället och inom socialt arbete. Boendestöd är en insats som erbjuds av socialtjänsten till bland annat människor med funktionsnedsättning. Boendestödet innefattar ett praktiskt och socialt stöd, där målet är att klienten ska kunna leva ett självständigt liv. LÄS MER

 2. 2. Boendestöd - en insats som leder till större självständighet : Politikers synpunkter gällande boendestöd och avgifter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Amina Delibasic; Michelle Foroughi; Mikaela Sköldberg; [2018]
  Nyckelord :Housing support; mental disabilities; politicians; independence; economy; Boendestöd; psykiska funktionsnedsättningar; politiker; självständighet; ekonomi;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka insatsen boendestöd ur ett politikerperspektiv samt varför en del kommuner valt att införa avgift för insatsen boendestöd. Kvalitativa datainsamlingsmetoder användes i form av semistrukturerade telefonintervjuer med politiker i olika kommuner i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Boendestödjares kompetensbehov utifrån brukares rätt till självbestämmande och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Susanne Björnerud; [2018]
  Nyckelord :Boendestöd; brukare; LSS; utmaningar;

  Sammanfattning : Studien har sitt ursprung i ett intresse av boendestödjares efterfrågade kompetensbehov för att säkerställa utförandet av sitt arbete utifrån rådande lagstiftning och uppdragsgivares önskemål. Syftet var vidare att beskriva och förstå på vilket sätt brukarens rätt till självbestämmande och delaktighet påverkar boendestödjarens arbete och kompetensbehov, samt hur boendestödjare upplever att arbetsgivaren hanterar kompetenshöjande insatser. LÄS MER

 4. 4. Relationellt ledarskap i boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Martin Ericson; Åsa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Relational leadership; Work groups; Team; Boendestöd; Boendestödjare; Neuropsykiatrisk funktionsvariation; Relationellt ledarskap; Grupp;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ledarskapets betydelse för arbetsgrupper inom fältet boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation, med fokus på det relationella ledarskapet och utifrån en socialkonstruktivistisk teori. Varför och hur ledare får komplexa verksamheter att fungera väl och med god kvalitet, för både brukare och personal, är frågor som legat till grund för arbetet. LÄS MER

 5. 5. Det är typ ett kodspråk : en kvalitativ studie om personals arbete för att möjliggöra delaktighet, när individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar flyttar till gruppboende eller påbörjar boendestöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Johanna Högemark; [2016]
  Nyckelord :neuropsychiatric functional disorders; participation; group home; supportive housing; staff; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; delaktighet; gruppboende; boendestöd; personal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en relativt ny målgrupp, vilket gör det angeläget att undersöka hur de bäst får stöd. Gruppboende och boendestöd är två vanliga stödformer för denna målgrupp. LÄS MER