Sökning: "sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 3150 uppsatser innehållade ordet sociologi.

 1. 1. Att sätta guldkant i vardagen för demenssjuka - en studie om strategier för tvåspråkig och transkulturell omsorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alexandra Salmi; [2023-11-06]
  Nyckelord :demenssjukdom; kultur; omsorg; omsorgsboende; språk; sverigefinnar; tvåspråkig; transkulturell;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to identify strategies used by relatives of bilingual and transcultural individuals diagnosed with dementia, focusing on social and cultural aspects beyond medical care. The study conducted six semistructured interviews with Sweden-Finnish relatives of dementia patients. LÄS MER

 2. 2. FÖRÄLDRASKAPETS NORMER - En studie om hur småbarnsföräldrars identitetsutveckling förhåller sig till normer kring jämställdhet, uppfostran, självförverkligande och föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Isabella Sandstedt; [2023-10-03]
  Nyckelord :Genusideologier; föräldraskap; identitet; reflexivitet;

  Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka vilka normer samt ideal som tar uttryck i småbarnsföräldrars identitetsutveckling och hur dessa hanteras och förkroppsligas i praktiken. Genom semistrukturerade intervjuer fick sex personer, tre kvinnor och tre män berätta om sina erfarenheter kring identitetsutvecklingen i ett tidigt föräldraskap. LÄS MER

 3. 3. Sjuk, men fortfarande i tjänst - En kvantitativ studie om sex olika faktorers samvariation med sjuknärvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Nilsson; Robin Gustavsson; [2023-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuknärvaro är ett fenomen när en anställd arbetar trots att dennes hälsotillstånd skulle ha rättfärdigat sjukfrånvaro. Sjuknärvaro har blivit ett allt vanligare forskningsområde på senare år då forskare och HR-praktiker börjat misstänka att det i längden är dyrare för organisationer jämfört med sjukfrånvaro. LÄS MER

 4. 4. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 5. 5. ÅTERINTEGRERING PÅ ARBETSMARKNADEN EFTER ETT FÄNGELSESTRAFF - utifrån arbetsgivarrepresentanters- och före detta kriminellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Szyda; [2023-09-18]
  Nyckelord :criminals; employer; interviews; KASAM; labelling theory; semi-structured;

  Sammanfattning : Aim and problem statements: The aim was to examine ex-criminals' reintegration into the working market from the perspective of both the employer and the ex-criminal. To achieve the aim of the study two questions were raised: (1) How do employer representatives reason about the reintegration of criminals into the labor market? (2) What obstacles do ex-criminals experience when reintegrating into the labor market? The respondents' different experiences of this topic were presented in this study. LÄS MER