"Rätten att bränna koranen En rättssociologisk analys utifrån begreppet flytande rädsla som politisk- och samhällelig påverkansfaktor"

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Koranbränningar i Sverige har gett upphov till problem på grund av att det saknas tydlig rättslig vägledning för hur agerandet ska eller bör hanteras. Otydligheterna har även skapat ett utrymme för dominerande politiska uppfattningar att bestämma koranbränningarnas rättsliga placering, vilket avfärdar alternativa synsätt i frågan. I uppsatsen problematiseras hur koranbränningar som fenomen hanteras inom ramen för yttrandefriheten i RF 2:1 och hur begränsningsmöjligheterna ser ut, om koranbränningar utgör hets mot folkgrupp enligt BrB 16:8. Vidare undersöks hur allmänna sammankomster där koranen bränns hanteras inom ramen för mötes- och demonstrationsfriheterna i RF 2:1, samt regleringen för allmänna sammankomster i ordningslagen. I uppsatsen analyseras även hur samhälleliga förändringar och politiska diskussioner påverkar den allmänna synen på koranbränningar, samt hur detta i förlängningen påverkar uppfattningarna om hur koranbränningar ska hanteras rättsligt. Genom att använda det sociologiska begreppet flytande rädsla som teoretiskt angreppssätt synliggörs hur abstrakt kringflytande rädslor inför potentiella terrorhot påverkar det allmänna rättsmedvetandet i samhället, samt hur det används som politiskt medel och därigenom har ett stort inflytande över faktiska beslutsprocesser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)