Sökning: "Johan Lindgren"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Johan Lindgren.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda videokonferens inom omvårdnad : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johan Fredriksson; Emma Lindgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-hälsotjänster förekommer allt oftare inom hälso- och sjukvård men tidigare forskning om sjuksköterskors upplevelser av att använda videokonferens är begränsad. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att använda videokonferens inom omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Using cloud services and machine learning to improve customer support : Study the applicability of the method on voice data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Henrik Spens; Johan Lindgren; [2018]
  Nyckelord :speech-to-text; machine learning; natural language processing;

  Sammanfattning : This project investigated how machine learning could be used to classify voice calls in a customer support setting. A set of a few hundred labeled voice calls were recorded and used as data. The calls were transcribed to text using a speech-to-text cloud service. LÄS MER

 3. 3. Ansvar och frihet : en undersökning av att förvalta upphovsrätt och varumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Johan Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Upphovsrätt; Varumärke; Franchise; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Trademark; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Responsibility and freedom : a study in managing copyright and trademark Avsikten med uppsatsen har varit att undersöka sambandet mellan författare och varumärke. Utifrån Moomin Characters Oy och Saltkråkan AB, vilka förvaltar Tove Janssons respektive Astrid Lindgrens rättigheter, har arbetet identifierat verksamheternas varumärken och mål. LÄS MER

 4. 4. Alienation i kunskapsarbetet : En studie av riskfaktorer för alienation hos kunskapsarbetare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lars Lindgren; Johan Loft; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Alienationsteori och studier av alienation har i stor utsträckning handlat om blue collar-arbetare. Det faktum att gemene man idag inte jobbar i en fabrik med standardiserade arbetsförhållanden väcker frågan om teorins relevans. LÄS MER

 5. 5. Ett skepp kommer plastat : En fallstudie om logistik- och organisationsutveckling inom ett plastdistributionsföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Sommar; Johan Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Företagsekonomi; logistikutveckling; små- och medelstora företag;

  Sammanfattning : Logistikutvecklingen har gått fort de senaste decennierna och det krävs allt större insatser för att hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna. Det har visat sig att de flesta studier inom logistik handlar om problem och lösningar som de största företagen ställs inför, därför fokuserar den här studien istället på hur ett medelstort svenskt distributionsföretag arbetar med sin logistik och hur deras organisation är uppbyggd för att klara av att infria företagets högt uppsatta tillväxtmål. LÄS MER