Sökning: "psykosocial arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade orden psykosocial arbetsmiljö.

 1. 1. Utvecklingssamtal och psykosocial arbetsmiljö ur ett medarbetarperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

  Författare :Kerstin Hesslefors Persson; [2019-04-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I studien undersöktes utvecklingssamtal och psykosocial arbetsmiljö med enkät (N = 106, 52,6%). Genom faktoranalys bildades mått på arbetsbelastning och index (a = 0,77) samt mått på samtalskvalitet och index (a = 0,77). LÄS MER

 2. 2. LESS IS MORE - en organisationsteoretisk studie om arbetstidsförkortning och friskvård i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :Förskola; Arbetstidsförkortning; Friskvård; Skolutveckling; Kvalité; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla kunskap om, och i så fall på vilket sätt försöket har påverkat förskolans verksamhet och personalens hälsa. Frågeställningar:Vilka hälsoeffekter hos personalen synliggörs i försöket?Hur påverkas förskolans verksamhet av försöket och hur kan detta förstås i ett kvalitéts- och skolutvecklingsperspektiv?Teori:Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt samt ett nyinstitutionellt perspektiv på organisationer. LÄS MER

 3. 3. ”Det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden…” : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jennifer Löfvenmark; Catrin Öberg; [2019]
  Nyckelord :Psychosocial working environment; work load; social worker; stress; demandcontrol- and support model; Psykosocial arbetsmiljö; arbetsbelastning; socialsekreterare; stress; kravkontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga kan anses vara ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning samt att deras arbetsmiljö ofta är omtalad. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Krav eller resurs? En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever arbetskrav och arbetsresurser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Andersson; John Björkhem; [2019]
  Nyckelord :Pedagog; Resurs; Krav; COPSOQ; utbrändhet; skola; job demand resource modell; JD-R; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Denna uppsats visar med utgångspunkt i JD-R (Job Demand-Resources) modellen som tolkningsmodell att pedagoger kan uppleva krav (job demands) som både krav och resurs, detta utifrån en individuell bedömning av situationen. Den visar även att dessa upplevelser är dynamiska och kan ändra sig över tid. LÄS MER

 5. 5. Liv eller hälsa - En undersökning av skyddsombudens stoppningsrätt vid psykosociala arbetsmiljöproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Stina Künstlicher; [2019]
  Nyckelord :skyddsombud; stoppningsrätt; psykosocial arbetsmiljö; liv eller hälsa; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen är en generellt formulerad ramlag som tillkom på 1970-talet. I det moderna arbetslivet har många av de arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå ändrat karaktär och skaderisken flyttas mer och mer från den fysiska till den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER