Sökning: "psykosocial arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 720 uppsatser innehållade orden psykosocial arbetsmiljö.

 1. 1. THE SHOW MUST GO ON - En kvalitativ studie om scenkonstnärers upplevelser av arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet inom scenkonstbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Julia Aldenlöv; Lisa Carlund; [2023-09-07]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Scenkonst; Psykosocial arbetsmiljö; Fysisk arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur scenkonstnärer upplever deras arbetsmiljö och arbetet med deras fysiska samt organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Detta ansågs vara ett relevant forskningsområde då scenkonsten är en ovanlig bransch och utgör en utmanande kontext gällande arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. "Jag hade önskat att andra ville veta mer" : En kvalitativ studie om hur personer med NPF-diagnos upplever arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; Ester Sjögren; [2023]
  Nyckelord :NPF; ADHD; AST; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; arbetsmiljöarbete; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap och förståelse för hur personer med NPF-diagnoserupplever den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. För att besvara syftet användes krav-, kontrolloch stödmodellen som ett verktyg för att undersöka upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön ochhur det påverkade hälsan. LÄS MER

 3. 3. Allting handlar om relationer mellan människor : En kvalitativ intervjustudie om hur första linjens chefer inom hemtjänsten handskas med den psykosociala arbetsmiljön

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Angelica Blomström; Kirsten Grön; [2023]
  Nyckelord :Health-promoting leadership; Psychosocial work environment; Home care; First-line manager; demand-control-support model; Effort and reward model; Hälsofrämjande ledarskap; Psykosocial arbetsmiljö; Hemtjänst; Första linjens chef; krav-kontroll-stödmodellen; Ansträngnings och belöningsmodellen;

  Sammanfattning : En god arbetsmiljö är avgörande för god hälsa. Sjukfrånvaron inom vårdrelaterade yrken blir allt högre samtidigt som antalet äldre personer i behov av hemtjänst förväntas öka med 76 procent till 2040 och antalet personer i yrkesverksam ålder förväntas öka med 9,4 procent. LÄS MER

 4. 4. Teamarbetets betydelse för patientsäkerhet vid hjärtstopp : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Moa Seve; Frida Vallström; [2023]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Cardiopulmonary resuscitation; Teamwork; Patient Safety; Hjärtstopp; Resuscitering; Teamarbete; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst. Varje år drabbas cirka 6000 personer utanför sjukhus och 2500 personer på sjukhus. Behandling av patienter med hjärtstopp sker ofta under press där tid, omhändertagande och interventioner har betydelse för utfallet. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering av arbetsprocessen för skyddsombud: En explorativ intervjustudie som utreder möjligheter och utmaningar med digitalisering av arbetsmiljöronden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Erika Nordh; Monika Lee; [2023]
  Nyckelord :digitalisation; work environment representatives; work environment rounds; process; work environment; digitalisering; skyddsombud; skyddsronder; process; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Digitalisering är något som är allt mer utbrett i samhället, på arbetsplatser och i våra hem. Arbetsmiljöarbetet är idag delvis digitaliserat och hur arbetet genomförs kan se olika ut beroende på vilken typ av arbetsplats det gäller. LÄS MER