Sökning: "psykosocial arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade orden psykosocial arbetsmiljö.

 1. 1. “Jag vill vara barnmorska men inte till vilket pris som helst” : En kvalitativ studie om sex barnmorskors upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö inom förlossningsvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Erica Bäckemo; Petra Larsson; [2022]
  Nyckelord :Qualitative method; maternity care crisis; midwife; psychosocial work environment; Kvalitativ metod; förlossningskrisen; barnmorska; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Förlossningskrisen beskrivs som en kris som eskalerat under 2021. Problematiken har däremot pågått under många år. Denna studie syftade till att undersöka barnmorskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön inom förlossningsvården. Kvalitativ metod tillämpades. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares arbetsmiljö : Med fokus på stress

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Lena Ossiansdotter Hellberg; [2022]
  Nyckelord :Preschool teachers; work environment; stress; framework factor theory; socio- cultural perspective; psychosocial environment and stress; requirements-control-support method; children are not included in the work environment law; statistical problems.; Förskollärare; arbetsmiljö; stress; ramfaktorteorin; sociokulturellt perspektiv; psykosocial miljö och stress; krav-kontroll- stöd metoden; barnen ingår ej i arbetsmiljölagen; statistikproblem.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Förskollärares arbetsmiljö med fokus på stress är en masteruppsats i pedagogik med syftet att försöka belysa förskollärares egna uppfattningar. Det fanns många rapporter om förskollärare, arbetsmiljö och stress, på senare år larmrapporter. LÄS MER

 3. 3. “Det är ju ett faktum att arbetsbelastningen är galen liksom!” - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Julia Carnebrant; [2022]
  Nyckelord :Socionom; Socialtjänsten; Psykosocial arbetsmiljö; Stress; KASAM; Byråkrati; Social Sciences;

  Sammanfattning : På senaste tiden har allt mer medial uppmärksamhet riktats mot den problematiska arbetsmiljön i flera delar av välfärden, inte minst för socialsekreterarna. Det talas om för hög arbetsbelastning och personalomsättning, och för låg personalstyrka och lön. LÄS MER

 4. 4. Ett oändligt maraton : En studie av forskningsprojekt och dess effekter på individen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Åsa Ågren; [2022]
  Nyckelord :research projects; motivation; destructive leadership; psychosocial work environment; burnout; forskningsprojekt; motivation; destruktivt ledarskap; psykosocial arbetsmiljö; utbrändhet;

  Sammanfattning : Dagens forskningsprojekt kräver minst lika mycket metodik och styrning som andra projekt, men studier av hur man driver och leder forskningsprojekt är fortfarande väldigt få. Syftet med den här uppsatsen har varit att utforska forskningsprojektet som arketyp och genom tio kvalitativa intervjuer få insikt om hur individer upplever att arbeta med forskningsprojekt. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att arbeta hemifrån under covid-19-pandemin : En kvalitativ intervjustudie om distansarbete och psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Susanne Stenberg; Charlotte Rigby Fors; [2022]
  Nyckelord :teleworking; work from home; COVID-19; psychosocial work; zoom fatigue; social support; distansarbete; arbete hemifrån; covid-19; psykosocial arbetsmiljö; zoomtrötthet; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön hos svenska yrkesarbetare påverkades till följd av att de tvingats att arbeta hemifrån under covid-19-pandemin. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio deltagare, åtta kvinnor och en man i åldrarna 40-53 år, yrkesverksamma inom olika branscher i Sverige. LÄS MER