Sökning: "psykosocial arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 572 uppsatser innehållade orden psykosocial arbetsmiljö.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljöns betydelse för säker vård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Brundin; Madelene Revelj; [2021]
  Nyckelord :literature review; registered nurses experience; safe care; work environment; arbetsmiljö; litteraturöversikt; sjuksköterskans erfarenheter; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom EU år 2020 uppskattades det finnas en brist på 970 000 hälso- och sjukvårdspersonal. Samtidigt rapporteras vårdskador som hade kunnat undvikas drabba 93 000–98 000 patienter varje år. Sjuksköterskor rapporterar att omvårdnad uteblir på grund av tidsbrist relaterat till hög arbetsbelastning och låg bemanning. LÄS MER

 2. 2. "Det är ju det här med skyddsutrustningen" : Psykosocial arbetsmiljö inom äldreomsorgen, en kvalitativ studie om fyra vårdbiträdens upplevelse under pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Lambertz; [2021]
  Nyckelord :Care workers; demand-control-support; elder care; psychosocial work environment; work content; Arbetsinnehåll; krav-kontroll-stöd; psykosocial arbetsmiljö; vårdbiträde; äldrevård;

  Sammanfattning : Denna studie hade som syfte att beskriva hur vårdbiträden inom äldreboende och hemtjänst upplever sin psykosociala arbetsmiljö under coronapandemin. Detta genom frågeställningarna: Hur upplever vårdbiträden att deras arbetsinnehåll har påverkats av pandemin? Hur har vårdbiträdenas samarbete påverkats av pandemin? Vilka andra faktorer i den psykosociala arbetsmiljön har vårdbiträdena uppmärksammat i samband med pandemin? Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer med fyra vårdbiträden inom äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Ett förändrat samarbete mellan kollegor : En fallstudie av Maxkompetens Växjökontor och hur distansarbete påverkat deras samarbete under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Filip Persson; Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :interpersonal relationships; remote workers; social workplace; interpersonal workforce; communication; Covid-19; Sociala relationer mellan kollegor; psykosocial arbetsmiljö; digitalisering av arbetsmiljön;

  Sammanfattning : Detta är en studie som syftar till att skapa fördjupad förståelse i hur samarbetet mellan medarbetarna på Maxkompetens Växjökontor har förändrats under ett långt distansarbete. Majoriteten av interaktionen mellan medarbetarna har tidigare utgjorts av att träffas fysiskt på kontoret men i samband med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete har den fysiska interaktionen minskat. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ studie om distriktssköterskans psykosociala arbetsmiljö : Med fokus på arbetsplats och yrkesverksamma år som distriktssköterska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Saeideh Mokhtarzadeh; Pernilla Weinfors; [2021]
  Nyckelord :public health nurse; psychosocial work environment; web enquiry; stress; distriktssköterska; psykosocial arbetsmiljö; webbenkät; stress;

  Sammanfattning : Den psykosociala arbetsmiljön är något som berör och påverkar alla distriktssköterskor oberoende av arbetsplats. Under en längre period har det skett neddragningar inom vården samtidigt som patienterna varken blir färre eller mindre sjuka. LÄS MER

 5. 5. “För utan dem så är vi ingenting och de måste ha det bra” : - En kvalitativ studie om hur äldreomsorgens enhetschefer upplever sitt arbetsmiljöarbete under en pandemi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sabina Sjöstrand; Teuta Cakaj; [2021]
  Nyckelord :Social work; Psychosocial work environment; Head of Unit; Elderly care; Covid-19; Socialt arbete; Psykosocial arbetsmiljö; Enhetschef; Äldreomsorg; Covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever och arbetar för att främja den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetarna under en pandemi. Med kvalitativa metoder har studien fördjupat sig i enhetschefernas upplevelser och erfarenheter till att utföra ett hållbart och strukturerat arbetsmiljöarbete och därmed ökat kunskapen om hur enhetschefernas verklighet ser ut och har sett ut under de påfrestningar som Covid-19 har medfört inom äldreomsorgen. LÄS MER