Sökning: "Värdekedja"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet Värdekedja.

 1. 1. Länge leve möblerna - En kvalitativ studie om hur den svenska möbelbranschen arbetar med strategier för cirkulära affärsmodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ekman; Julia Stenmark; [2020-07-01]
  Nyckelord :Cirkulär Ekonomi; Strategi; Affärsmodell; Cirkulär affärsmodell; Möbelbranschen; Circular Economy; Strategy; Business model; Circular Business model; Furniture industry;

  Sammanfattning : Background: The linear economy is based on the assumption that products are beingproduced, consumed, used and then disposed as waste. The industrialization was fueled bythis economy, which has shown to be highly unsustainable. LÄS MER

 2. 2. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 3. 3. Supply Chain Traceability : A framework for a future traceability system in the electrification industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :William Bergström; Florian Haas; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Society's demand for supply chain traceability is increasing. The need for traceability has been prevalent in food and pharmaceuticals for quite some time. However, the demand for traceability is now spreading to other industries, for instance, the electrification industry. LÄS MER

 4. 4. Material- och utformningsval för minskad klimatpåverkan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Christian Mattsson; Elias Odell; [2020]
  Nyckelord :Global uppvärmningspotential; Koldioxidekvivalent; Livscykelanalys; EPD; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg; Klimatpåverkan; Äldreboende Global Warming Potential; Carbon dioxide equivalent CDE ; Life Cycle Assessment; Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg BM ; Climate Impact; Retirement home; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Att människan påverkar klimatet och att utsläpp av växthusgaser värmer planeten är ingen nyhet. Byggsektorn stod 2015 för 18 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och 2018 lanserade Bygg- och anläggningssektorn en färdplan för att nå en klimatneutral värdekedja tills år 2045. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER