Sökning: "Religionskunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 714 uppsatser innehållade ordet Religionskunskap.

 1. 1. Islam i skolboken : En kvalitativ innehållsanalys och jämförelse av tre svenska religionskunskapsläroböcker för åk 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fabian Lundgren; Bell Stenberg; [2023]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Religionskunskap; Grundskola; Läromedel; Representation; LGR 22; Islam;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att analysera tre läroböcker för årskurs 4–6 med utgång i Jacksons tolkande ansats för att se hur islam framställs i svenska läromedel samt hur väl det centrala innehållet i den nya läroplanen LGR 22 för årskurs 4–6 uppfylls. En jämförelse av de analyserade läroböckerna genomförs även. LÄS MER

 2. 2. Representationen av islam och muslimer i religionskunskapsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Viggo Persson; Argjent Adrian Sherifi; [2023]
  Nyckelord :islam; framställning; läroplan; läromedel; religionskunskap; perspektiv; representation; postsekulär; gymnasium; skola; muslim;

  Sammanfattning : Islam är ett komplicerat ämne att skriva om eftersom vi befinner oss i en tid då många konflikter i världen idag på något sätt berör muslimska länder. Av denna anledningen är det av stor vikt att man nyanserar bilden av islam som religion men även av muslimer som individer. LÄS MER

 3. 3. Kunskap, fostran eller tidsbrist? : En kvantitativ studie av religionslärares didaktiska val gällande centralt innehåll i kursen Religion 1 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Religionsvetenskap

  Författare :Josefin Selldén; [2023]
  Nyckelord :gymnasieskola; religionslärare; religionskunskap; centralt innehåll; didaktiska val; de tre didaktiska frågorna; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; tidsbrist;

  Sammanfattning : This essay examines which didactic choices religion teachers make in the course Religion 1 based on the didactic questions what?, why? and how?. The aim is to investigate how religion teachers at upper secondary school teach the central content of the Religion 1 course within the time frame of 50p. LÄS MER

 4. 4. Att läsa det levda : En kvalitativ innehållsanalys av levd religion i svenska läroböcker och läroplan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Robin Ahola; [2023]
  Nyckelord :levd religion; läromedelsanalys; läromedelsforskning; religionskunskap; innehållsanalys; läroboksanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to lay a foundation to be able to examine if textbooks can be used to teach about lived religion. The study used a qualitative content analysis to examine whether lived religion could be identified in textbooks, within religious education, for the higher grades of compulsory school and in the curriculum with its commentary notes. LÄS MER

 5. 5. Individ är inte bara unik, utan i själva verket helig : En studie om hur multiple religious belonging framställs i läromedel för Religionskunskap 1

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Madeline Hübinette Eriksson; [2023]
  Nyckelord :religion; livsåskådning; multiple religious belonging; läroböcker för religionskunskap 1;

  Sammanfattning : Forskning visar på att individualismen ökar i det svenska samhället. Individen anses idag som både unik och helig vilket även är uppsatsens rubrik som är tagen från ”Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv” skriven av Liselotte Frisk. LÄS MER