Sökning: "Emelie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden Emelie Andersson.

 1. 1. Barns rättigheter till en likvärdig utbildning : En studie om barnets rätt till hjälpmedel och stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Emelie Sköld; Matilda Andersson; [2023]
  Nyckelord :Aid; children with special needs; inclusion; preschool teacher; professional way of working; Barn med särskilda behov; förskollärare; hjälpmedel; inkludering; professionellt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte med studien är att undersöka hur förskollärarna arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd, hur barnen inkluderas i undervisningen och vilka hjälpmedel och resurser de har att tillgå, samt om förskollärarnas arbetssätt och kompetens har betydelse i verksamheten. Genom en kvalitativ metod har strukturerade intervjuer av fyra förskollärare genomförts i Gävle kommun. LÄS MER

 2. 2. Why aren't the kids down with Darwin? En forskningsöversikt om evolutionsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Fabian Andersson; Emelie Berggren; [2022-12-14]
  Nyckelord :Evolution; Undervisning; Problematik; Missförstånd; Undervisningsmetoder; Religion;

  Sammanfattning : The theory of evolution is a complex scientific theory that contains several difficult concepts which can cause difficulties for both students and teachers around the world. In this literature analysis we aim to answer the questions: “What’s stopping students from understanding the theory of evolution, what seems to be the causes and what can be done to solve these problems?”. LÄS MER

 3. 3. ”Allt hängde samman” : En ekokritisk läsning av Susanna Alakoskis Bomullsängelnoch dess potential att utveckla elevers critical literacy

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emelie Andersson; Ida Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Ekokritik; critical literacy; antropocentrism; ekocentrism; antropomorfism; allomorfism; zoomorfism; didaktisk läsakt; Alakoski; litteraturundervisning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Ekokritik är en relevant del av litteraturvetenskap idag, med grund i ungdomars upplevda maktlöshet inför klimatnödläget. Studiens syfte är därmed att undersöka den didaktiska potentialen av en ekokritisk läsning av Susanna Alakoskis roman Bomullsängeln (2019). LÄS MER

 4. 4. Laborativt material som ett redskap för inkludering i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Emelie Perä; Märta Andersson; [2022]
  Nyckelord :Mathematics teaching; inclusion; manipulative materials; phases of the lesson; primary school; Matematikundervisning; inkludering; laborativt material; lektionens faser; yngre skolåren.;

  Sammanfattning : Att elever ofta känner sig utanför utbildningen i matematik verkar vara ett problem i många skolor. Potentiella orsaker till detta tycks vara att eleverna visar på olika kunskapsnivåer samt olika engagemang och/eller intresse för ämnet. LÄS MER

 5. 5. Utvecklas eller synliggörs barns modersmål i förskolan? : En kvalitativ studie om hur rektorer möjliggör utveckling av barns modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Andersson; Ellen Bjurman; [2022]
  Nyckelord :Modersmål; rektor; förskola; flerspråkig; språk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur rektorer i förskolan beskriver att de möjliggör utveckling av barns modersmål. På grund av att internationaliseringen ökar ställs högre krav på förskolorna då de bland annat förväntas att utveckla alla barns modersmål. LÄS MER