Sökning: "Intimate partner violence"

Visar resultat 1 - 5 av 463 uppsatser innehållade orden Intimate partner violence.

 1. 1. Socialt nätverk: en skyddsfaktor eller en riskfaktor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Marion Söderberg; Marielle Everholt; [2023]
  Nyckelord :Intimate partner violence; adolescence; social network; attachment theory; social learning theory; Våld i nära relationer; ungdomar; socialt nätverk; anknytningsteori; social inlärningsteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Intimate partner violence (IPV) is a major social problem and complex subject with a lack of research. Youths are a particularly vulnerable group when it comes to IPV. A larger risk of exposure and experience of violence during the teenage years may contribute to a larger risk of violent relationships in the future. LÄS MER

 2. 2. Vad säger ni om mäns våld mot kvinnor? : En diskursanalys utifrån en politisk kontext

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Hedlund; Marielle Lindelöf; [2023]
  Nyckelord :equality; gender; grievability; intimate partner violence; masculinity; violence against women; political discourse;

  Sammanfattning : Men’s violence against women is a common social problem affecting many women worldwide. How the problems are described will influence social work, thus making it important to grasp the discourse regarding men’s violence against women. LÄS MER

 3. 3. Snälla, lämna mig ifred! : Kvinnors erfarenhet av våld i nära relationer - en kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lilly Djurberg; Victoria Forsgren; [2023]
  Nyckelord :Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad omvårdnad; Våld i nära relationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tredjedel av kvinnorna i världen utsätts för våld i nära relation under sin livstid vilket bidrar till att våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem. Kvinnorna utsätts både fysiskt och psykiskt vilket påverkar deras hälsa negativt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av vårdkontakten med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mikaela Brickner; Cornelia Christensen Nornberg; [2023]
  Nyckelord :Nurses; Intimate partner violence; Experience; Sjuksköterskor; Våld i nära relation; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt hälsoproblem som under de senaste åren ökat. När en människa blir utsatt för våld i en nära relation kan konsekvenserna bli så pass allvarliga att sjukhusvård krävs. Våldet kan orsaka lidande för människan ur flera dimensioner. LÄS MER

 5. 5. Våldsutövaren - den som kan få våldet att upphöra. En kvalitativ dokumentanalys av kommunala handlingsplaner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Paulina Müller; Mathilda Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Key words: intimate partner violence; strategy; hegemonic masculinity; gender system; document analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish government has a national goal that states all violence against women will cease to exist. This goal is a part of a national strategy that will take place between the years 2017-2026. One of the main focuses of the strategy is to work with the perpetrator to make sure the acts of violence are not repeated. LÄS MER