Sökning: "MRSA"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet MRSA.

 1. 1. Upplevelser av att vara MRSA-positiv - vuxna patienters perspektiv på vården och sitt dagliga liv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Simone Rodrigues De Sousa; Annika Gangefors; [2022]
  Nyckelord :MRSA; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; patient; upplevelse; kunskap; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, MRSA är ett vårdhygieniskt problem i världen som orsakar lidande för patienterna men även stora kostnader för samhället. Studiens syfte var att undersöka patienters upplevelse av att vara MRSA-positiv och deras syn på vården. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som kan minska smittspridning av MRSA i vårdpersonalens omvårdnadsarbete : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anisa Mosammat Haque; Hanna Hamid; [2022]
  Nyckelord :MRSA; Methicillinresistant staphylococcus aureus; Basic hygiene routines; Preventive spread of infection; Knowledge; Education; Cooperation; Responsibility; Communication; MRSA; Methicillinresistant staphylococcus aureus; Basala hygienrutiner; Förebyggande smittspridning; Kunskap; Utbildning; Samarbete; Ansvar; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av de största globala hoten idag är multiresistenta bakterier, alltså bakterier som är resistenta mot antibiotika. När en patient blir smittad av MRSA- bakterien räknas det som en vårdskada då patienten har smittats inom vården. LÄS MER

 3. 3. Produktion av biofilm med MRSA, MRSP eller Campylobacter jejuni, samt hur olika desinfektionsmedel påverkar den

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Moa Therése Viklund; [2022]
  Nyckelord :biofilm; destruktion av biofilm; Campylobacter jejuni; stafylokocker; MRSA; MRSP; desinfektion; rengöring; peroxymonosulfat buffrade syror; perättiksyra; väteperoxid; hypoklorsyra; etanol;

  Sammanfattning : I denna studie ingick såväl produktion av biofilm i en statisk modell med mikrotiterplattor där biofilmen fick växa ostört i 5 dagar i inkubationsskåp i 30 °C, samt en mer dynamisk modell. I den dynamiska modellen ingick vattenledningsrör där buljong och bakterier växt i inkubationsskåp i 30 °C i 5 dagar för att sedan stå i rumstemperatur i ytterligare 5 dagar med daglig skakning i en timme, samt att buljong byttes ut vid dag 5 och nya bakterier tillsattes dag 7. LÄS MER

 4. 4. Sundhedspersonalets opfattelse og håndtering af smitterisiko på neonatal afdeling - et kvalitativt studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Linda Lüttichau-Holm; [2021-11-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Baggrund: I perioden 2011 til 2020 forekom 22 MRSA udbrud med i alt 411 smittede personer på neonatale afdelinger i Danmark. MRSA udbrud kan forebygges ved overholdelse af de generelle infektionshygiejniske forholdsregler. Studiet har fokus på adfærd og påvirkende faktorer, omkring infektionshygiejniske forholdsregler, ift. LÄS MER

 5. 5. Livestock-MRSA in Danish Pig Farms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Mona Tykesson Klubien; [2021]
  Nyckelord :GIS; epidemiology; MRSA; Denmark; pig production; logistic regression; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study looks at factors contributing to LA-MRSA prevalence in Danish pig farms. LA-MRSA is a pathogenic bacteria that are resistant to methicillin (penicillin) and tetracycline antibiotics found in livestock such as pigs, poultry and cattle. LÄS MER