Sökning: "kulturarvsanalys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kulturarvsanalys.

  1. 1. Kinda kanal – ett kulturarv : Ett upplevelseområdes kulturarvsvärden, hur de värderas, värnas och visas

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelning för geografiFilosofiska fakulteten

    Författare :Torolf Nilzén; [2006]
    Nyckelord :Kinda kanal; kulturarv; kulturarvsanalys; kulturvård; upplevelseområde;

    Sammanfattning : Ett syfte med studien är att introducera en metod för komparativ kulturarvsanalys. Metoden skall kunna användas för att analysera hur kulturarvsvärden värderas och hur de används i interpretation och presentation. LÄS MER