Sökning: "nackdelar semistrukturerade intervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden nackdelar semistrukturerade intervjuer.

 1. 1. Läxor och likvärdighet – Lärares resonemang om läxor i relation till elevers olika förutsättningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rozanna Persson; [2020-07-01]
  Nyckelord :läxor; lärare; elever; likvärdighet; likvärdig utbildning; olika förutsättningar;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker fyra lärares resonemang om läxor i förhållande till elevers olika förutsättningar samt hur dessa kommer till uttryck i praktiken. Läxor regleras inte inom skolans styrdokument, vilket innebär att varje enskild lärare står inför valet om och hur läxor ska användas. LÄS MER

 2. 2. Lärares syn på ämnesintegrerad undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Hedin Sjöholm; [2020-07-01]
  Nyckelord :undervisning; ämnesintegrering; tema; didaktisk triangel; lärare i åk F-3; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det har sedan lång tid tillbaka diskuterats hur elever bäst utvecklar sina kunskaper och vilket arbetssätt som gynnar elevens lärande-om det är genom ämnesspecifik undervisning eller i undervisning som är ämnesintegrerad. Forskningen visar fördelar och nackdelar med den ämnesintegrerade undervisningen. LÄS MER

 3. 3. “SKRÄDDARSYDD REKLAM” - En kvalitativ intervjustudie om finländska och svenska unga kvinnors upplevelser om influencer marketing på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida af Hällström; Max Forsberg; [2020-06-25]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att jämföra finländska och svenska unga kvinnors upplevelser och åsikter om influencer marketing på den sociala plattformen Instagram.Teori: Uses and Gratification, Influencer Marketing, Parasociala relationer.Metod: Kvalitativ studie.Material: Individuella semistrukturerade Intervjuer. LÄS MER

 4. 4. ”Det vi gör inne kan vi även göra ute” : En kvalitativ studie om hur förskollärare talar om sitt förhållningssätt till planerad undervisning utomhus.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Teresia Mattisson; Erika Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Förskollärares förhållningssätt; material; miljö; undervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare talar om sitt förhållningssätt till planerad undervisning utomhus samt om miljö och material kan ha en påverkan på detta. För att ta reda på hur förskollärare talar om sitt eget förhållningssätt utfördes fem semistrukturerade intervjuer med legitimerade förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Lärares val av undervisningsmetoder i matematik - En intrevjustudie med lärare i årskurs 3

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Madilene Arousell; Sally Tjernström; [2020]
  Nyckelord :Lärobok; läromedel; matematikundervisning; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen kring hur verksamma lärare väljer didaktiska arbetsverktyg för sin undervisning, vilka ramfaktorer som påverkar deras undervisning i ämnet matematik samt vilka fördelar och nackdelar lärare ser med läroboken som verktyg. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer studerades hur lärare bedriver sin undervisning och vilka faktorer som de själva anser påverkar deras undervisning mest. LÄS MER