Sökning: "ytflyt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ytflyt.

  1. 1. Inlärningssvårigheter för andraspråkselever

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Elin Glamheden; [2008]
    Nyckelord :andraspråksinlärare; svenska 2; inlärningshinder; språksvårigheter; bristande förkunskaper; kulturskillnader; ytflyt; självförtroende; utanförskap;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka svårigheter andraspråksinlärare kan stöta på i skolan. Materialet i studien består av litteratur, intervjuer och observationer av tre högstadieelever. Dessa observationer visas under resultatredovisning tillsammans med presentationer av de aktuella eleverna. LÄS MER