Sökning: "språksvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade ordet språksvårigheter.

 1. 1. Nyanlända elevers framtidsval : Studie-och yrkesvägledares syn på vägledning av nyanlända elever under högstadietiden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Xiangming Bi; Stefan Hansson; [2021]
  Nyckelord :kompetens; kulturella skillnader; metod; nyanlända elever; relationer; språksvårigheter; studie-och yrkesvägledare; utvecklingsområden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om studie- och yrkesvägledares arbete med nyanlända elevers studie- och yrkesvägledning under högstadietiden, med ett särskilt fokus på metoder som används vid vägledningen av denna elevgrupp samt de utvecklingsområden som kan finnas. Våra frågeställningar handlar om de intervjuades erfarenheter av arbete, vilka metoder de använder och vilka utvecklingsområden som kan identifieras när det gäller arbetet med att vägleda denna elevgrupp. LÄS MER

 2. 2. Vad gör vi mot käpparna i hjulen? : En kvalitativ studie om vad som hindrar elever att nå kunskapskraven och vilka åtgärder som görs för att hjälpa dem att nå dit.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Svenssson; [2021]
  Nyckelord :Stödåtgärd; svårigheter; extra anpassning; särskilt stöd; kunskapskrav;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie där intervjuer genomförts för att kartlägga vilka hinder som gör att elever i årskurs 4–6 inte når kunskapskraven för de samhällsorienterade ämnena. Studien syftar även till att kartlägga vilka stödåtgärder som används för att elever i behov ska nå kunskapskraven. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med annan kulturell bakgrund inom palliativ vård : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Håkansson; Natalie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Palliative care; Transcultural nursing; Erfarenhet; Palliativ vård; Sjuksköterskan; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är mångkulturellt. En kultur är något som utvecklats över tid och påverkar alla aspekter i det dagliga livet. Döden väcker många gånger existentiella frågor och i ett mångkulturellt land som Sverige förekommer flertalet olika traditioner och livsåskådningar. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans upplevelser i mötet med det icke svensktalande gravida paret

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Halime Osman; Nasima Zadran; [2021]
  Nyckelord :Barnmorska; icke svensktalande gravida par; information; tolksamtal; kommunikation; kulturell bakgrund; mödrahälsovård.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Tidigare forskning påvisar att Sverige har hög frekvens av antalet icke svensktalande gravida par med kommunikation- samt språksvårigheter. Kulturella bakgrunder i kombination med språkförbristning bidrar till kulturkrockar där vården kan missa det specifika vårdbehovet hos den enskilde. LÄS MER

 5. 5. Att få tiden att räcka till : En kvalitativ studie om anpassningar och utmaningar i undervisning hos elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Camilla Andersson; Petra Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Språkstörning; anpassningar; språkutveckling; språksvårigheter.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilka anpassningar och vilka utmaningar några lärare och specialpedagoger gör och står inför i undervisningen med elever som har en språkstörning. Metoden i den här studien, som grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv, är en kvalitativ ansats där vi intervjuat nio lärare och tre specialpedagoger som arbetar i olika delar i Sverige. LÄS MER