Sökning: "environmental risk assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden environmental risk assessment.

 1. 1. Urban Growth and Environmental Risks - A GIS-Based Analysis of Landslide Susceptibility in Bukavu (Democratic Republic of the Congo)

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Simon Paul; [2019]
  Nyckelord :Bukavu; Landslides; Environmental Risks; GIS; Urban Growth; Slope Inclination; Land Cover; D. R. Congo; South Kivu; Satellite Data; Digital Elevation Model;

  Sammanfattning : The city of Bukavu, located at the eastern border of the Democratic Republic of Congo in the province of South Kivu, is a large and densely populated urban agglomeration that has experienced rapid growth during recent years. At the same time, Bukavu has been repeatedly struck by environmental hazards, especially by devastating landslides. LÄS MER

 2. 2. Förstudue till en Miljökonsekvensbeskrivning angående rivning av vattenkraftesdammar : Samt simulering av av vattenflöden

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Evelina Viklöf; [2019]
  Nyckelord :Vattendammar; MKB; miljökonsekvensbeskrivning; reglering;

  Sammanfattning : On the basis of a legislative amendment that came into force in January 2019, which states that all dams will have to achieve modern environmental conditions, all hydropower dams in  Sweden will need to be licensed. Arvika Kraft has two regulating dams Kivilamp and Rolamp  which they do not believe will achieve the modern environmental conditions. LÄS MER

 3. 3. Ekologiskt fotavtryck av metallerna i en smartphone

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Jon Olerud; Niklas Gullström; Niklas Wesslander; Robin Åstrand; Victoria Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Ecological Footprint; MCDA; Smartphone; Sustainability;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to decide the ecological footprint of a smartphone and examine the ways the production of asmartphone can be improved. This is done by examining the ecological and the social aspects that are related to theproduction of smartphones. LÄS MER

 4. 4. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Mathias Andersson; [2019]
  Nyckelord :Germans formel; StormTac; flödesproportionell vattenprovtagning; tungmetaller; dagvatten;

  Sammanfattning : Dagvatten som rinner längs hårdgjorda ytor i stadsmiljöer kan föra med sig tungmetaller och andra föroreningar från ytorna. Vanligtvis transporteras det förorenade dagvattnet via led- ningsnäten till en recipient där det riskerar att förorena sjöar och vattendrag. LÄS MER

 5. 5. Ambient air pollution and low birth weight : A health impact assessment in the Philippines

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Stine Randeris; [2019]
  Nyckelord :particulate matter 2.5; pm2.5; air pollution; low birth weight; birth weight;

  Sammanfattning : Introduction: The attention on environmental impact on human health is rising. But, the association between particulate matter 2.5 and birth weight is still not acknowledged in the global burden of diseases, and the association has not yet been studied in the Philippines. LÄS MER