Vem passar bäst för jobbet? : - en kvantitativ studie om hur offentlig och privat erfarenhet påverkar synen på jobblämplighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Författare: Michael Bager; Sara Eggelind Craig; [2024]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i hur privat och offentligt anställda uppfattades i fråga om värme och kompetens samt om detta påverkade bedömningen av jobblämplighet. De tre hypoteser som prövades i studien var att kandidater som har varit offentligt anställda bedömdes högre på värme än privat anställda, kandidater som har varit privat anställda bedömdes högre på kompetens än offentligt anställda samt att det fanns en skillnad i bedömningen av hur lämplig en kandidat värderades för ett specifikt jobb beroende på om personen hade varit offentligt eller privat anställd. Metoden var ett between subject experiment där 79 deltagare svarade på en enkät baserad på Stereotype Content Model och Job Suitability Scale. Analysen gjordes med oberoende t-tester och explorativt en multipel regressionsanalys. Resultatet visade inga signifikanta skillnader som stödde hypoteserna. Framtida forskning skulle kunna fortsätta undersöka uppfattningar om yrken kopplade till offentlig och privat erfarenhet i en svensk kontext. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)