Sökning: "brottsförebyggande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade orden brottsförebyggande arbete.

 1. 1. En kartläggning av skånska kommuners preventiva arbete avseende våld i nära relation : Styrkor, begränsningar och förbättringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elsa Axelsson; Jasmin Blazevic; Ivana Djordjevic; [2021]
  Nyckelord :Equality; Intimate partner violence; Municipalities prevention work; Prevention of violence; Situational action theory; Scania; Jämställdhet; Kommuner; Preventionsarbete; Situationell handlingsteori; Skåne; Våld i nära relation; Våldsprevention;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors mänskliga rättigheter. Kommunerna har en central roll i det våldspreventiva arbetet, men i dagsläget finns inget lagstöd för hur detta arbete bör bedrivas. LÄS MER

 2. 2. Insatser utifrån behov eller kön? : En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete för kvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kei Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Criminal justice; Gender; Women offenders; Brottsförebyggande arbete; Genus; Kriminalvård; Kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie har varit att undersöka hur yrkesverksamma inom Kriminalvården arbetar med kvinnliga klienter för att förebygga återfall i kriminalitet samt fortsatt brottslighet. Studien har baserats på tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom Kriminalvården, samtliga kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Den bebyggda miljöns påverkan på trygghet och säkerhet : En komparativ studie av Skogås torg och Turebergs torg

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Transportplanering

  Författare :William Pettersson Capasso; Linus Berggren; [2021]
  Nyckelord :Illumination; Crime prevention; CPTED; Green spaces; Camera surveillance; Security; Safety; Skogås torg; Turebergs torg; Belysning; Brottsprevention; CPTED; Grönska; Kameraövervakning; Säkerhet; Trygghet; Skogås torg; Turebergs torg;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur tryggheten och säkerheten påverkas av denfysiska planeringen av offentliga platser med inriktning på torg. För att uppfylla detta syftehar en litteraturstudie samt två fallstudier av Skogås torg och Turebergs torg gjorts. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju vår uppgift att forma goda samhällsmedborgare” - En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på brottsförebyggande arbete i skolan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hilda Harrysson Ask; [2021]
  Nyckelord :brottsförebyggande arbete; skola; lärare; barn- och ungdomsbrottslighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skolan har tillskrivits både potential och ansvar i Sveriges brottsförebyggande arbete och har sedan länge varit föremål för insatser och åtgärder med brottspreventivt syfte. Samtidigt är kraven på lärarna många och höga och det finns en utbredd känsla av en för hög arbetsbelastning bland lärarkåren. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelse av skolan och sin egen brottsförebyggande funktion : En kvalitativ studie genomförd på lärare i den svenska grundskolan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Caroline Plate; Rikard Englund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: En lyckad grundskoleutbildning är brottsförebyggande för individen. Skolan är en institution som är brottsförebyggande trots att det inte är skolans huvudsyfte. Skolans uppdrag är noga beskrivet i skolans styrdokument som lärare och annan skolpersonal ska förhålla sig till i sitt dagliga arbete. LÄS MER